Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo pakeitimas

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktas nurodo, kad vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais, planuojamai statybai ir numatomai veiklai vykdyti privaloma pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) pakeisti ar nustatyti, jeigu jis nenustatytas, žemės sklypo naudojimo būdą, jie keičiami ar nustatomi žemės savininkų, valstybinės žemės patikėtinių ar įstatymų nustatytais atvejais kitų subjektų prašymu Vyriausybės nustatyta tvarka savivaldybės mero potvarkiais pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą, jeigu jis parengtas. Prašymai pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) pakeisti ar nustatyti, jeigu jis nenustatytas, žemės sklypo naudojimo būdą paskelbiami be draudžiamų skelbti asmens duomenų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir atitinkamos savivaldybės interneto svetainėje informuojant, kad 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo ar nustatymo. Sprendimas dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo ar nustatymo kitą darbo dieną po jo priėmimo dienos paskelbiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir atitinkamos savivaldybės interneto svetainėje. Per 10 darbo dienų nuo šio sprendimo paskelbimo dienos žemės sklypo savininkas ar valstybinės žemės patikėtinis, taip pat įstatymų nustatytais atvejais kiti subjektai Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Vyriausybės nustatyta tvarka pateikia prašymą įregistruoti žemės sklypo kadastro duomenų (pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdo) pasikeitimą Nekilnojamojo turto registre – pasikeitusius žemės sklypo kadastro duomenis įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą.

[[#ex]]

PRAŠYMAI DĖL PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR (AR) BŪDO PAKEITIMO

2024-02-22 Vilkės g. 22, Kamorūnų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 5925/0002:82, unikalus Nr. 5925-0002-0082

2024-01-22 Neravų k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 3878/0006:308, unikalus Nr. 3878-0006-0308

2024-01-19 Guronių k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 5908/0003:326, unikalus Nr. 4400-2792-1740

2024-01-11 Kermušijos g. 22, Kermušijos k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 3865/0007:206, unikalus Nr. 3865-0007-0206 

2024-01-09 Žalioji g. 7, Druskininkai, kadastrinis Nr. 1501/0001:104, unikalus Nr. 1501-0001-0104


POTVARKIAI DĖL PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR (AR) BŪDO PAKEITIMO

2024-02-05 Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. vasario 5 d. potvarkis Nr. M3-20 "Dėl žemės sklypo Neravų k., Druskininkų sav., (kad. Nr. 3878/0006:308), paskirties keitimo" 

2024-02-05 Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. vasario 5 d. potvarkis Nr. M3-19 "Dėl žemės sklypo Guronių k., Druskininkų sav., (kad. Nr. 5908/0003:326), paskirties keitimo"

2024-01-25 Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. sausio 25 d. potvarkis Nr. M3-14 "Dėl žemės sklypo Kermušijos g. 22, Kermušijos k., Druskininkų sav., (kad. Nr. 3865/0007:206), paskirties keitimo"

2024-01-24 Druskininkų savivaldybės mero 2024 m. sausio 24 d. potvarkis Nr. M3-11 "Dėl žemės sklypo Žalioji g. 7, Druskininkuose, (kad. Nr. 1501/0001:104), naudojimo būdo keitimo"

 

[[#ex]]