Savivaldybės inicijuojami teritorijų planavimo procesai

[[#ex]]

BENDRASIS PLANAVIMAS

Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. V35-126 "Dėl Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo programos tvirtinimo"

Druskininkų savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimas Nr. T1-57 "Dėl Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo"

 


SPECIALUSIS PLANAVIMAS

Druskininkų savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T1-109 „Dėl Druskininkų savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo tvirtinimo“

Druskininkų savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 12 d. sprendimas Nr. T1-153 „Dėl Druskininkų savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimo patvirtinimo“


DETALUSIS PLANAVIMAS

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI TERITORIJOS TARP NEMUNO BEI MAIRONIO GATVIŲ IR NEMUNO UPĖS DRUSKININKUOSE DETALUJĮ PLANĄ

Pranešame, kad pradėtas rengti teritorijos tarp Nemuno bei Maironio gatvių ir Nemuno upės Druskininkuose detalusis planas

Planavimo pagrindas:

Planavimo organizatorius ir iniciatorius: Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai. Tel. (8 313) 51 517, (8 313) 59159, (8 313) 90 006, el. paštas: [email protected] .
Planavimo rengėjas: UAB „Tyrens Lietuva“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, el. p.: [email protected]. Projekto vadovė – Kristina Paužienė, tel.: +37068241505, el. p.: [email protected] .

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

 • Detalizuoti Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitime nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus;
 • Suformuoti atskiruosius želdynus bei jų žemės sklypus, apjungiant į kurorto želdynų sistemą, numatant teritorijoje esančių želdynų apsaugos ir naudojimo priemones;
 • Nustatyti užstatytų ir užstatomų teritorijų naudojimo reglamentus atsižvelgiant į planuojamos teritorijos specifiką bei į Druskininkų miesto istorinės dalies (unikalus kodas 30185) teritoriją ir jos apsaugos zoną (vizualinės apsaugos zoną);
 • Numatyti miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis;
 • Nustatyti ir keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir žemės sklypų naudojimo būdą (-us);
 • Planuojamoje teritorijoje suplanuoti optimalų teritorijos inžinerinių komunikacinių koridorių tinklą ir susisiekimo sistemą (įskaitant esamus ar numatomus pėsčiųjų – dviračių takus bei esamoms lynų keltuvo atramoms skirtus žemės sklypus – 3 sklypai po 0,0400 ha ploto);
 • Išnagrinėti poreikį ir jam esant planuojamoje teritorijoje numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai;
 • Planuojamoje teritorijoje suplanuoti optimalią urbanistinę struktūrą;
 • Nurodyti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;
 • Spręsti susisiekimo organizavimo klausimus įvertinant planuojamos teritorijos ir aplinkinių objektų (esamų ir planuojamų) poreikį bei įtaką susisiekimo organizavimui;
 • Numatyti kompozicinius ir funkcinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 • Nustatyti papildomus teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimus.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: Kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Apie parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinius, susipažinimo su juo, viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Susipažinti su rengiamo detaliojo plano pataisomis viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-15-22-1083).
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų, planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI TERITORIJOS TARP NEMUNO BEI MAIRONIO GATVIŲ IR NEMUNO UPĖS DRUSKININKUOSE DETALŲJĮ PLANĄ

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: teritorijos tarp Nemuno bei Maironio gatvių ir Nemuno upės Druskininkuose detalusis planas.
Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas).
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės.
Planuojamos teritorija: tarp Nemuno bei Maironio gatvių ir Nemuno upės Druskininkuose, plotas ~ 48,0000 ha (schema pridedama).
Nagrinėjama teritorija: apima planuojamą teritoriją tarp Nemuno bei Maironio gatvių ir Nemuno upės Druskininkuose, ir papildomai nagrinėjamą teritoriją, kurią sudaro planuojamos teritorijos viduje esantys žemės sklypai:
• žemės sklypas T. Kosciuškos g. 15, Druskininkuose (kuriam galioja Žemės sklypo prie nuosavybės teise priklausančių pastatų, esančių T. Kosciuškos gatvėje, Druskininkuose, suformavimo, detaliojo plano (dokumento registracijos unikalus kodas T00009170), patvirtinto Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V35-824 „Dėl žemės sklypo prie nuosavybės teise priklausančių pastatų, esančių T. Kosciuškos gatvėje, Druskininkuose, suformavimo detaliojo plano tvirtinimo“, ir Žemės sklypo prie nuosavybės teise priklausančių pastatų, esančių T. Kosciuškos gatvėje, Druskininkuose, suformavimo detaliojo plano žemės sklypo T. Kosciuškos g. 15, Druskininkuose, (kad. Nr. 1501/0002:360) automobilių vietų išdėstymo, koregavimo (dokumento registracijos unikalus kodas T00083642), patvirtinto Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V35-623 „Dėl žemės sklypo T. Kosciuškos g. 15, Druskininkuose, detaliojo plano koregavimo“, sprendiniai ir jie rengiamu teritorijų planavimo dokumentu nekeičiami),
• žemės sklypas T. Kosciuškos g. 17, Druskininkuose (kuriam galioja Žemės sklypo prie nuosavybės teise priklausančių pastatų, esančių T. Kosciuškos gatvėje, Druskininkuose, suformavimo, detaliojo plano(dokumento registracijos unikalus kodas T00009170),, patvirtinto Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V35-824 „Dėl žemės sklypo prie nuosavybės teise priklausančių pastatų, esančių T. Kosciuškos gatvėje, Druskininkuose, suformavimo detaliojo plano tvirtinimo“, sprendiniai ir jie rengiamu teritorijų planavimo dokumentu nekeičiami),
Nagrinėjamos teritorijos plotas ~ 48,0000 ha (schema pridedama).
Planavimo organizatorius: Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus al. 18, Druskininkai.
Planavimo iniciatorius: Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus al. 18, Druskininkai.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: parenkamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. V35-857 „Dėl teritorijos tarp Nemuno bei Maironio gatvių ir Nemuno upės Druskininkuose detaliojo plano" ir Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. V35-1136 „Dėl Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. V35-857 „Dėl teritorijos tarp Nemuno bei Maironio gatvių ir Nemuno upės Druskininkuose detaliojo plano" pakeitimo“, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. V35-422 "Dėl Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. V35-857 "Dėl teritorijos tarp Nemuno bei Maironio gatvių ir Nemuno upės Druskininkuose detaliojo plano" pakeitimo;
Planavimo uždaviniai:
- detalizuoti Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitime nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus,
- suformuoti atskiruosius želdynus bei jų žemės sklypus, apjungiant į kurorto želdynų sistemą, numatant teritorijoje esančių želdynų apsaugos ir naudojimo priemones,
- nustatyti užstatytų ir užstatomų teritorijų naudojimo reglamentus atsižvelgiant į planuojamos teritorijos specifiką bei į Druskininkų miesto istorinės dalies (unikalus kodas 30185) teritoriją ir jos apsaugos zoną (vizualinės apsaugos zoną),
- numatyti miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis,
- nustatyti ir keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir žemės sklypų naudojimo būdą (-us),
- planuojamoje teritorijoje suplanuoti optimalų teritorijos inžinerinių komunikacinių koridorių tinklą ir susisiekimo sistemą (įskaitant esamus ar numatomus pėsčiųjų – dviračių takus bei esamoms lynų keltuvo atramoms skirtus žemės sklypus – 3 sklypai po 0,0400 ha ploto),
- išnagrinėti poreikį ir jam esant planuojamoje teritorijoje numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai,
- planuojamoje teritorijoje suplanuoti optimalią urbanistinę struktūrą,
- nurodyti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.
Papildomi planavimo uždaviniai:
- spręsti susisiekimo organizavimo klausimus įvertinant planuojamos teritorijos ir aplinkinių objektų (esamų ir planuojamų) poreikį bei įtaką susisiekimo organizavimui,
- numatyti kompozicinius ir funkcinius ryšius su gretimomis teritorijomis,
- nustatyti papildomus teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimus.
Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingas.
SPAV reikalingumas: nereikalingas.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija rengiama.
Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.
Pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriui, Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai, raštu, el.p. [email protected] ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos

[[#ex]]