Jaunimo politika

Druskininkų savivaldybė nuosekliai įgyvendina jaunimo politiką. Į jaunų žmonių galimybių gerinimą nukreiptos programos ir nuosekli Druskininkų jaunimo užimtumo centro veikla jauniems žmonėms sudaro sąlygas visapusiškai ugdytis, realizuoti save, priimti sprendimus ir pasirinkti priimtiniausią dalyvavimo visuomenėje formą.

Jaunimo politikos įgyvendinimo funkcijai atlikti Druskininkų savivaldybės administracijoje įsteigta jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybė. 
Druskininkų savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius:

- rengia ir įgyvendina savivaldybėje įgyvendinamas jaunimo politikos programas ir priemones;
- analizuoja jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų padėtį savivaldybėje;
- plėtoja savivaldybės institucijų ir įstaigų, dirbančių jaunimo politikos srityje, bendradarbiavimą;
- palaiko ryšius su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis;
- atlieka kitas savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Druskininkų savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė):
Korina Balkuvienė
Tel.: (8 313) 40115
El. paštas: [email protected]