Bendruomeninės veiklos rėmimas

[[#ex]]

Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Druskininkų savivaldybėje

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nevyriausybinių veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – priemonė) įgyvendinimui  Druskininkų savivaldybėje šiais metais skyrė 14 127,00 Eur.

   Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą, tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo. 

  Iki 2023 m. birželio 30 d. vyko projektų paraiškų teikimas. Buvo pateikta 10 bendruomeninių organizacijų paraiškų, kurias vertino Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos ir vertinimo komisija. 2023 m. liepos 21 d. Vertinimo komisijos posėdžio protokolu Nr. NLK-80 buvo nuspręsta skirti finansavimą 10-čiai kaimo bendruomeninių projektų paraiškų. Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. liepos 21 d. įsakymu Nr.A1-622 „Dėl lėšų skyrimo bendruomeninėms organizacijoms“ lėšos skirtos šiems projektams:

Eil. Nr. Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas Skirta lėšų, Eur
1. Ricielių kaimo bendruomenė „Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas“ 1300,00
2. Stračiūnų bendruomenė „Tradicinių renginių puoselėjimas“ 1000,00
3. Leipalingio miestelio bendruomenė „Leipalingio dvaro pramogos ir istorijos“ 2500,00
4. Jovaišių kaimo bendruomenė „Duodamas – gaunu“ 1072,00
5. Bilso bendruomenė „Rudenėlio šventė“ 1000,00
6. Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenė „Bendrystė – jėga“ 1300,00
7. Švendubrės kaimo bendruomenė „Mes visi kartu – junkis, judėk ir švęsk“ 1300,00
8. Viečiūnų bendruomenė ,,Versmė“ „Kuriam ir keliaujam kartu“ 1755,00
9. Neravų kaimo bendruomenė „Žaliuojanti Neravų erdvė“ 1600,00
10. Grūto bendruomenė „Grūto bendruomenės stiprinimas“ 1300,00

Kviečiame dalyvauti nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Druskininkų savivaldybėje paraiškų teikimo konkurse

Galimi pareiškėjai: Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijų teritorijose veikiančios bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas.

Konkursui skiriama lėšų suma (įsakymas): Leipalingio seniūnijai–6872,00 Eur,  Viečiūnų seniūnijai–7255,00 Eur. Vienam projektui didžiausia skiriama lėšų suma 3000,00 Eur , mažiausia -500,00 Eur.

Paraiškų pateikimo tvarka:

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Projektų paraiškų priėmimo pradžia 2023 m. birželio 5 d., pabaiga 2023 m. birželio 30 d. 15.00 valanda.

Užpildytos paraiškos pateikiamos vokuose adresu Vilniaus al. 18, Druskininkai, skenuotos arba pasirašytos saugiu elektroniniu parašu el.paštu [email protected] . Paraiškos, pateiktos po birželio 30 d. 17 val., nebus vertinamos.

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

•  socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų neįgaliųjų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas;  veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir (ar)  grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

•  veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims bei asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos jiems, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);

•  veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra), veikla, skirta bendruomenės narių bei jaunimo medijų ir informacinio raštingumo stiprinimui kovai su dezinformacija ir propaganda;

•  veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos. Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų;

•  veikla, skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

Projekto, kuriam įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų suma yra didesnė nei 4 500 Eur, įgyvendinimo veikloms, nurodytoms šiame papunktyje, pramoginio pobūdžio renginiams (ekskursijos, išvykos, kulinarinės kelionės, bilietai į renginius, švenčių ir festivalių organizavimas) gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. šiam projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

• bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

  Paraiškų rengimo ir pateikimo tvarka:

1. Paraiškos rengiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašu, patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. A1-80 (toliau - Aprašas)  , Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Druskininkų savivaldybės mero 2023 m. gegužės 30 d. potvarkiu Nr. M3-64 (Savivaldybės tvarkos aprašas)  ir Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus  2023 m. kovo24 d. įsakymu Nr.V35-250 ,, Dėl lėšų paskirstymo nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje“ (Įsakymas).

1.1. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projekto paraiška (Paraiškos forma); 

1.2. Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano  2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkurso paraiškos priedas -  Bendra projekto įgyvendinimo sąmata (Sąmata). 

Dokumentai (arba kopijos) teikiami kartu su paraiška:

2. Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų kopijas:

2.1. pareiškėjo steigimo dokumento, jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre (tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);

2.2. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;

2.3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

2.4. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – projekto partnerio (-ių) sutikimas (-ai) dalyvauti projekte (Aprašo 7 priedas);

2.5. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Kontaktinis asmuo:  Alvydas Varanis, tel. (+370 313) 47 917, el.p. [email protected]         

 Rasa Lukšienė,   tel. (+370 313) 52 676,  el.p. [email protected]

 Telefonu teirautis: darbo dienomis  nuo 8.00 val iki 17.00 val.,  pietų pertrauka 12.00-12.45 val.,  penktadieniais  nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

[[#ex]]