Asmeninė pagalba

Kas yra asmeninė pagalba?

Asmeninė pagalba – tai asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba neįgaliajam atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Kam teikiama asmeninė pagalba?

Asmeninė pagalba teikiama Druskininkų savivaldybėje deklaruotiems ir (ar) faktiškai gyvenantiems asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis ir kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas, dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis arba gyvena vieni.

Asmeninės pagalbos poreikis vertinamas individualiai ir nustatomas vieneriems metams pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką.

Kokią pagalbą teikia asmeninis asistentas?

Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius, asmens galimybes:

1. Teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

2. Teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.).

3. Lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.

4. Teikia asmeniui pagalbą maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.).

5. Teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

Kokios pagalbos neteikia asmeninis asistentas?

Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

Kiek mokėti už asmeninę pagalbą?

Asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis nustatomas pinigine išraiška  individualiai kiekvienam Asmeniui, įvertinus jo finansines galimybes mokėti už asmeninę pagalbą ir (ar) Asmeniui (šeimai) teikiamas socialines paslaugas (Asmuo, turintis teisę gauti asmeninę pagalbą, turi teisę tuo pat metu gauti ir socialinės priežiūros paslaugas arba dienos socialinę globą). Asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis negali viršyti 20 procentų asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio ir negali būti didesnis negu 20 procentų Asmens pajamų,  nustatytų ir apskaičiuojamų vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 30 straipsniu. Asmeniui, kurio pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžiai, asmeninė pagalba teikiama nemokamai.

Kur kreiptis dėl asmeninės pagalbos?

Prašymai priimami ir konsultacijos teikiamos Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, Vasario 16-osios g.7, Druskininkai, el.p. [email protected] arba el.p. [email protected], tel. +370 313 52 543.

Kokius dokumentus pateikti?

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas pateikia:

1. Nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos.

2. Asmens negalią patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgaliojo pažymėjimą ar Neįgalumo lygio pažymą, ar Darbingumo lygio pažymą, ar Specialiųjų poreikių lygio pažymą.

3. Dokumentus, pažymas arba jų kopijas, patvirtinančius asmens gaunamas pajamas (netaikoma, jei asmuo ar asmens atstovas prašyme-paraiškoje pažymi, kad sutinka apmokėti visą sumą, lygią asmeniui savivaldybės vykdomosios institucijos nustatytam mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžiui).

4. Dokumentus ar jų kopijas ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančius prioriteto suteikimą (pavyzdžiui, moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, dokumentą ar pažymą, kad yra registruotas Užimtumo tarnyboje, ir pan.);

5. Dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą, ar jų kopijas (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar asmens atstovo raštišką sutikimą, kad asmeninės pagalbos gavimo klausimais asmeniui gali atstovauti kitas asmuo (nurodomas atstovaujamo ir atstovaujančio asmens vardas, pavardė, gimimo data) ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi asmens atstovas).

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar asmens atstovas 2–5 punktuose nurodytus dokumentus ir (ar) kitą informaciją pateikia tik tokiu atveju, jei šių dokumentų ir (ar) informacijos savivaldybės administracija neturi ar jos neįmanoma gauti iš valstybės ar žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų ar jų savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis negauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų.

Dokumentus ir (ar) kitą informaciją asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar asmens atstovas gali pateikti asmeniškai, atvykęs į Socialinės paramos skyrių, siųsdamas paštu, per kurjerį arba elektroniniu būdu.

Jei asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, dokumentus ir (ar) kitą informaciją pateikia asmeniškai, atvykęs į Socialinės paramos skyrių, jis turi pateikti jo tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje). Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, įsitikinęs nurodytus dokumentus ir (ar) kitą informaciją teikiančio asmens tapatybe, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą grąžina jį pateikusiam asmeniui.

Jei dokumentus ir (ar) kitą informaciją pateikia asmens atstovas arba jie siunčiami paštu, per kurjerį arba elektroniniu būdu, kartu turi būti pateikta (siunčiama) asmens, pageidaujančio gauti asmeninę pagalbą, tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Kas teikia asmeninę pagalbą?

Asmeninę pagalbą Druskininkų savivaldybėje teikia viešai pasirinkta nevyriausybinė organizacija - Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Druskininkų Viltis“.

Asmeninės pagalbos organizavimą ir teikimą reglamentuoja:

1. LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas.

2. Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašas, Neįgaliojo mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžio nustatymo tvarkos aprašas ir Valstybės biudžeto lėšų asmeninei pagalbai teikti paskirstymo, pervedimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 25¹ straipsnio įgyvendinimo“.

3. Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d.  įsakymas Nr. V35-872 „Dėl asmeninės pagalbos teikimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Druskininkų savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Daugiau informacijos galite rasti Neįgaliųjų reikalų departamento svetainėje (http://www.ndt.lt/asmenine-pagalba-neigaliesiems).