Informacija, kurią privaloma nurodyti kreipimesi

Kreipimusi gali būti prašoma ar siūloma spręsti žmogaus teisių ir laisvių apsaugos ar įgyvendinimo klausimą, Druskininkų savivaldybės institucijų reformavimo klausimą arba kitą ne tik pareiškėjui, bet ir visai visuomenei ar jos daliai svarbų klausimą.

*Kreipimesi negali būti teikiamas toks prašymas ar siūlymas, kurį patenkinus būtų paneigiamos kitų žmonių teisės ir laisvės, keliama grėsmė Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui, konstitucinei santvarkai.

*Kreipimąsi dėl Druskininkų savivaldybės institucijų priimamų norminių teisės aktų pareiškėjas arba jo atstovas teikia Druskininkų savivaldybės peticijų komisijai.

*Kreipimesi turi būti nurodyta:

1) pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas;

2) pareiškėjo atstovui suteiktos teisės, jeigu kreipimesi nurodytam pareiškėjo atstovui suteikiamos ne visos šiame įstatyme numatytos pareiškėjo teisės;

3) pareiškėjo ir (ar) jo atstovo kontaktiniai duomenys (adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, telefono numeris), kuriais turi būti siunčiama informacija, susijusi su priimtais sprendimais dėl kreipimosi (peticijos);

4) institucija, kuriai teikiamas kreipimasis;

5) prašymas pripažinti kreipimąsi peticija, aiškiai nurodant, kokį ne tik pareiškėjui, bet ir visai visuomenei ar jos daliai svarbų klausimą prašoma ar siūloma spręsti, taip pat kreipimosi pateikimo priežastis ir tikslus;

6) pareiškėjo prašymas ar siūlymas priimti, pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios norminį teisės aktą.

*Prie kreipimosi gali būti pridėti kreipimesi nurodytą prašymą ar siūlymą pagrindžiantys dokumentai ar jų kopijos, siūlomo norminio teisės akto projektas, kita su kreipimusi susijusi medžiaga. Prie kreipimosi taip pat pridedamas pareiškėjo atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jo kopija arba atstovavimą patvirtinančio elektroninio dokumento nuorašas.

*Kreipimasis turi būti pasirašytas pareiškėjo arba jo atstovo ir Druskininkų savivaldybės peticijų komisijai pateikiamas raštu tiesiogiai, paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamas kreipimasis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas tokiu būdu, kuris užtikrina elektroninę asmens atpažintį ir teksto autentiškumą.