Užimtumo didinimas

Druskininkų savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programa (toliau – Programa) parengta, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atnaujintu Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašu. Programos tikslas - kompleksiškai spręsti Užimtumo įstatyme nurodytų asmenų užimtumo problemas, atsižvelgiant į individualius jų poreikius, motyvaciją, įsidarbinimą ribojančias aplinkybes ir galimybes integruotis į darbo rinką. Jau antri metai, kai darbo rinkai besirengiantiems asmenims taikoma atvejo vadyba ir siekiama pašalinti pagrindines užimtumą ribojančias kliūtis (motyvacijos stoką, priklausomybes, skolas, globos ar priežiūros paslaugų trūkumą, susisiekimo problemas ir kt.)

[[#ex]]

Apie programą

Druskininkų savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programa patvirtinta Druskininkų savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T1-5 „Dėl Druskininkų savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“.


Programos tikslinės grupės

 1. rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;
 2. nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintys neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;
 3. asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo įstaigos;
 4. piniginės socialinės paramos gavėjai;
 5. asmenys, priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;
 6. prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jos kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;
 7. grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų), jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos;
 8. asmenys, turintys pabėgėlio statusą ar kuriems yra suteikta papildoma ar laikinoji apsauga arba turintys teisę priėmimo, tačiau ne ilgiau kaip laikinosios apsaugos laikotarpiu;
 9. asmenys, patiriantys socialinę riziką;
 10. asmenys, vyresni kaip 40 metų;
 11. nauja tikslinė grupė - d a r b o   r i n k a i   b e s i r e n g i a n t y s   a s m e n y s, kurių įsidarbinimą riboja bent viena iš šių aplinkybių:
  1. stokoja socialinių įgūdžių ir (ar) motyvacijos dirbti;
  2. turi prižiūrėti ir (ar) slaugyti šeimos narį ar kartu gyvenantį asmenį;
  3. apribotas disponavimas piniginėmis lėšomis, esančiomis kredito įstaigos (įstaigų), mokėjimo ir (ar) antstolio, kitų institucijų ar pareigūnų nurodymu priverstinai nurašomos piniginės lėšos skolai apmokėti;
  4. neturi galimybių atvykti iš nuolatinės gyvenamosios vietos į darbo vietą;
  5. turi priklausomybę nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, azartinių žaidimų.

Paslaugos

 1. palydėjimas ir pagalba gauti socialines paslaugas;
 2. socialinių įgūdžių ir (ar) motyvacijos įgijimas;
 3. pagalba įgyvendinant darbo pareigas ir šeimos nario ar kartu gyvenančio asmens priežiūrą ar slaugą;
 4. skatinimas grįžti į darbo rinką įsiskolinimų turinčius asmenis, kuriems apribotas disponavimas piniginėmis lėšomis ir (ar) antstolio, kitų institucijų ar pareigūnų nurodymu priverstinai nurašomos piniginės lėšos skolai apmokėti;
 5. pagalba asmeniui atvykti iš nuolatinės gyvenamosios vietos į darbo vietą;
 6. priklausomybių gydymas;
 7. palaikymas darbo vietoje, siekiant užtikrinti tvarų užimtumą;
 8. kitos užimtumo kliūčių šalinimui skirtos paslaugos pagal poreikį.

Paslaugų teikėjai - Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras, nevyriausybinės organizacijos ir kiti asmenys.


Priemonės

Programos tikslinėms grupėms – bedarbiams - teikiama p r i e m o n ė - asmens įdarbinimas:

 1. valstybinėje žemėje esančių žaliųjų plotų, gėlynų, želdinių ir kitų viešųjų erdvių valymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai (pakelėse esančių krūmų šalinimas, šienavimas, šiukšlių rinkimas, gėlių sodinimas ir priežiūra, nukritusių lapų ir sniego valymas bei kiti laikino pobūdžio darbai);
 2. valstybinėje žemėje esančių vandens telkinių pakrančių, poilsio zonų, maudyklų valymo, tvarkymo, priežiūros laikino pobūdžio darbai;
 3. užterštų, bešeimininkių, neprižiūrimų teritorijų, stichiškai susidariusių sąvartynų valstybinėje žemėje valymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai;
 4. istorijos ir kultūros paveldo objektų, valstybinėje žemėje esančių neveikiančių kapinių priežiūros laikino pobūdžio darbai;
 5. valstybinėje žemėje esančių miškų ūkio pagalbiniai laikino pobūdžio darbai;
 6. socialinės, sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties objektų, esančių valstybinėje žemėje, teritorijų tvarkymo laikino pobūdžio darbai;
 7. kiti naudingi darbai.

Priemonių teikėjas - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis.

Paslaugų teikėjai - Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras, nevyriausybinės organizacijos ir kiti asmenys.


Programos Rezultatai

Laukiami Druskininkų savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programos įgyvendinimo rezultatai:

 • 100 asmenų gaus Paslaugas, iš jų ne mažiau kaip 13 procentų įsitvirtins darbo rinkoje;
 • Iki 85 bedarbių bus nukreipta į asmens įdarbinimo priemonę.

Planuojamos teikti paslaugos:

 • Psichologo paslaugos
 • Priklausomybių konsultanto paslaugos
 • Pavėžėjimo, paslauga su palydėjimu
 • Pavėžėjimo paslauga (viešasis transportas)
 • Finansinis raštingumas
 • Karjeros konsultavimas
 • Teisininko paslaugos 
 • Socialinių įgūdžių ugdymas
 • Asmens higienos įgūdžių ugdymas

  Druskininkų savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos įgyvendinimo rezultatai

 • 2023 metais Programoje dalyvavo 167 asmenys.
 • 110 darbo rinkai besirengiančių asmenų teiktos paslaugos, padedančios pašalinti kliūtis, ribojančias jų galimybes integruotis į darbo rinką. Šiems asmenims suteiktos 1083 įvairaus pobūdžio paslaugos už 16767 eurus:
Paslaugos pavadinimas Paslaugos teikėjas Paslaugų kaina, tūkst. Eur.
Pavėžėjimo UAB „Kautra“ 1,6
Psichologo Psichologė Z. Baranauskienė 5,2
Priklausomybių konsultanto VšĮ „Alytaus vyrų krizių centras“ 4,1
Finansinio raštingumo VšĮ „Profesijų spektras“ 2,0
Karjeros konsultanto A. Šikšnelytė, pagal individualios veiklos pažymą 1,5
Priklausomybių konsultanto R. Čepulionis, pagal individualios veiklos pažymą 2,4
Koučingo Druskininkų šeimos paramos centras nemokamai
Pavėžėjimas (į kitus miestus) Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras nemokamai
 • Po paslaugų suteikimo įdarbinta 10 darbo rinkai besirengiančių asmenų, 1 iš jų dirbo ilgiau nei šešis mėnesius, 8 – pradėjo mokytis, 8 asmenims tarpininkauta dėl darbingumo lygio nustatymo.
 • 57 asmenys nukreipti į priemones, t. y. įdarbinti.
 • Programos priemones organizavęs darbdavys – Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis.

Lietuvos Užimtumo tarnybos vertinimu Druskininkų savivaldybės Užimtumo didinimo programų efektyvumas vienas geriausių ir pagal nustatytą metodiką įsidarbinimo rodiklis, po Užimtumo didinimo programos suteiktų atvejo vadybos paslaugų, siekia 18 proc. Nedarbo spąstuose įstrigusiems žmonėms – Užimtumo tarnybos ir savivaldybių pagalba | Užimtumo tarnyba (uzt.lt)

[[#ex]]