Asmens duomenų apsauga

Druskininkų savivaldybės administracija  asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PRIVATUMO POLITIKA

 

Duomenų apsaugos pareigūnas
Janina Sinkevičienė tel. +370 313 60 745  el. paštas [email protected]