Viso įrašų: 4
Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Alvydas Varanis [email protected] +370 313 47 917 Seniūnijos veiklos koordinavimas
Ernesta Grig [email protected] +370 313 47 919 Seniūnijos teikiamų paslaugų administravimas
Gediminas Amšiejus [email protected] +370 313 47 919 Seniūnijos bendro naudojimo teritorijų priežiūra
Linas Gudaitis [email protected] +370 313 47 919 Seniūnijos kelių ir gatvių priežiūra

- neviršydama įgaliojimų organizuoja ir kontroliuoja seniūnijos teritorijoje savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba juos įgyvendina;

-  rengia:

- savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;

- savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių įgyvendinimą ir teikia išvadas bei siūlymus dėl paslaugų, darbų atlikimo kokybės;

- dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių programų, valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti bei projektus, finansuojamus fondų ir programų lėšomis; dalyvauja įgyvendinant šiuos projektus;

- tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

- registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus kaimo vietovėse apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;

- dalyvauja:

- organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo, o Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo numatytais atvejais pati teikia šias paslaugas;

- organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;

- vykdant socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę;

- vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

- vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrina prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis;

- organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, savivaldybės mero rinkimus ir referendumus;

- rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

- organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą;

- rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;

- organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;

- kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

- komisijų bei darbo grupių veikloje;

- renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai;

- teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

- tvarko priskirtus registrus ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis;

- vykdo kitas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.