Viso įrašų: 5
Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Vaiva Žagunienė [email protected] +370 313 40 117 Skyriaus veiklos koordinavimas
Antanas Urbonas [email protected] +370 313 53 975 Tarptautinis bendradarbiavimas, turizmo srities kuravimas
Diana Sinkevičiūtė-Griežė [email protected] +370 313 53 975 Ryšiai su visuomene, komunikacija
Edgaras Tamkevičius [email protected] +370 313 40 119 Vizualinio turinio kūrimas
Judita Bendaravičienė [email protected] +370 313 40 119 Kultūros renginių koordinavimas, leidimų organizuoti renginį išdavimas

- analizuoja turizmo, visuomenės informavimo ir kultūros politikos raidos tendencijas Lietuvoje ir užsienyje, ir padeda jas įgyvendinti savivaldybės teritorijoje;

- pagal savo kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, organizuoja ir prižiūri jų įgyvendinimą;

- dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projektus turizmo, komunikacijos ir kultūros programoms įgyvendinti, teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl šių programų finansavimo;

- pagal kompetenciją rengia savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių įgyvendinimą ir teikia išvadas bei siūlymus dėl paslaugų, darbų atlikimo kokybės;

- teikia ataskaitas apie turizmo ir kultūros politikos įgyvendinimą, visuomenės informavimą savivaldybės administracijos direktoriui;

- vykdo savivaldybės turizmo ir kultūros įstaigų veiklos priežiūrą, koordinuoja savivaldybės kultūros įstaigų veiklą autorinių ir gretutinių teisių taikymo srityje;

- teisės aktų nustatyta tvarka teikia siūlymus dėl savivaldybės turizmo ir kultūros įstaigų efektyvumo didinimo, finansavimo, steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo ir kitais klausimais;

- kaupia, sistemina, analizuoja, apibendrina ir teikia informaciją įstatymų numatyta tvarka apie turizmo ir kultūros politikos įgyvendinimą savivaldybėje;

- konsultuoja turizmo ir kultūros srities organizacijas ir pavienius asmenis apie paraiškų savivaldybės remiamoms programoms rengimą ir projektų vykdymą bei kitais su turizmo ir kultūros problemomis susijusiais klausimais;

- dalyvauja plėtojant savivaldybės turizmo ir kultūros objektus ir gerinant turizmo infrastruktūrą;

- skatina savivaldybės ir kitų miesto institucijų, įstaigų bei organizacijų bendradarbiavimą plėtojant turizmą;

- rengia ir įgyvendina turizmo ir kultūros plėtros programas;

- koordinuoja savivaldybės teritorijos turizmo išteklių ir paslaugų rinkotyros ir rinkodaros procesus;

- rengia Druskininkų kurorto turizmo plėtros strategiją, pasiūlymus jos įgyvendinimo bei turizmo skatinimo klausimais;

- rengia Druskininkų kurorto turizmo plėtros strategijos ir Druskininkų savivaldybės kultūros strategijos planus, koordinuoja jų įgyvendinimą;

- organizuoja turizmo skatinimo veiklą tikslinėse užsienio rinkose;

- dalyvauja rengiant tarptautinių sutarčių ir susitarimų projektus, su turizmu ir kultūra susijusius projektus;

- vertina ir analizuoja kitų savivaldybių ir valstybių aktualią patirtį turizmo, komunikacijos ir kultūros srityse, teikia pasiūlymus dėl analogiškų ar panašių projektų įgyvendinimo galimybių savivaldybės teritorijoje;

- vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, bendradarbiauja su turizmą koordinuojančiomis valstybinėmis įstaigomis, Kultūros ministerija, kitomis institucijomis;

- bendradarbiauja su Druskininkų savivaldybės, kitų savivaldybių ir šalių turizmo, kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

- rūpinasi savivaldybės turizmo ir kultūros sklaida Lietuvoje ir užsienyje;

- rūpinasi profesionalaus meno sklaida savivaldybės teritorijoje;

- rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa savivaldybės teritorijoje;

- pagal poreikius inicijuoja turizmo ir kultūros sričių situacijos, sociologinius bei statistinius tyrimus;

- rengia užsienio delegacijų programas, organizuoja svečių priėmimą ir aptarnavimą;

- siūlo idėjas ir ieško galimybių turizmo ir kultūros srities investicinių projektų finansavimui gauti ir projektus įgyvendinti;

- rengia Druskininkų savivaldybės įvaizdžio formavimo ir komunikacijos planą, rūpinasi savivaldybės veiklos viešinimu;

- įgyvendina savivaldybės viešinimo planą, teikia siūlymus jo krypčių tobulinimui;

- organizuoja ir koordinuoja Druskininkų savivaldybės, viešosios įstaigos Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro bei turizmo srities verslo komunikacijos ryšius;

- koordinuoja komunikacijos procesus tarp savivaldybės ir žiniasklaidos, savivaldybės ir visuomenės, savivaldybės ir valstybinių institucijų bei įstaigų Lietuvoje ir užsienyje;

- prižiūri ir tvarko savivaldybės interneto svetainės bei Facebook paskyros turinį bei koordinuoja informaciją savivaldybės turizmo ir kultūros įstaigų interneto svetainėse;

- rengia Druskininkų savivaldybės oficialius pranešimus žiniasklaidai, atnaujina bei teikia aktualią informaciją apie Druskininkų savivaldybės institucijų ir pavaldžių įstaigų veiklą savivaldybės interneto svetainėje;

- renka, analizuoja ir sistemina informaciją, teikia ją Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus organizuojamuose pasitarimuose, susirinkimuose ir susitikimuose;

- sudaro sąlygas gauti informaciją apie Druskininkų regioną;

- informuoja visuomenę apie įvykius savivaldybės teritorijoje, atsako už informacijos pateikimo organizavimą, sklandumą bei operatyvumą. Išplatinta informacija privalo atitikti oficialią Druskininkų savivaldybės poziciją;

- analizuoja publikacijas žiniasklaidoje apie Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos veiklą, reguliariai informuoja apie tai Savivaldybės vadovus, savivaldybės administracijos direktorių;

- vykdo viešųjų ryšių akcijas, spaudos konferencijas, informuoja apie savivaldybės organizuojamus renginius;

- siūlo priemones savivaldybės dėl įvaizdžio programos tobulinimo;

- propaguoja savivaldybės pasiekimus ir formuoja teigiamą Druskininkų savivaldybės įvaizdį;

- pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl užsienio žiniasklaidos priemonių atstovų priėmimo;

- fiksuoja žiniasklaidoje pateiktą klaidingą informaciją, susijusią su savivaldybės veikla, apie pateiktą informaciją praneša savivaldybės vadovams;

- rengia ir derina savivaldybės leidinių ir užsakomų straipsnių projektus su leidyklomis, žiniasklaida;

- organizuoja savivaldybės inicijuojamus turizmo ir kultūros sričių dalykinius susitikimus bei renginius;

- išduoda leidimus įstaigoms, įmonėms, organizacijoms organizuoti viešuosius renginius Druskininkų savivaldybės teritorijoje, koordinuoja jų eigą, skatina kūrybines idėjas;

- rengia Savivaldybės administracijos raštus dėl F4 kategorijos fejerverkų, T2 ar P2 kategorijų civilinės pirotechnikos priemonių naudojimo vietos ir laiko suderinimo;

- dalyvauja rengiant paraiškas ir projektus Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių programų, valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti, dalyvauja rengiant projektus, finansuojamus iš programų ar fondų lėšų, dalyvauja priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant minėtus projektus;

- pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

- savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo nurodymu nagrinėja asmenų prašymus, paklausimus, skundus;

- laiku atlieka kitus su funkcijomis susijusius savivaldybės mero, savivaldybės mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;

- teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui apie Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus savo vykdomų funkcijų srityje;

- saugo asmens duomenis, gaunamus pagal savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudarytas sutartis ir pagal šias sutartis teikiamus, ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai;

- saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;

- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.