Viso įrašų: 18
Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Ligita Baranauskienė [email protected] +370 313 55 744 Skyriaus veiklos koordinavimas
Marytė Sasnauskaitė [email protected] +370 313 53 708 Piniginė socialinė parama
Bronė Petrikienė [email protected] +370 313 55 744 Socialinių paslaugų planavimas ir organizavimas
Asta Slidziauskienė [email protected] +370 313 55 744 Vienkartinė socialinė parama, būsto pritaikymas neįgaliesiems
Asta Dyburienė [email protected] +370 686 07735 Kompleksinė paslauga Vaikas+
Asta Lukšienė [email protected] +370 313 52 543 Socialinės paslaugos
Daiva Skripkiūnaitė [email protected] +370 313 52 543 Vaiko globa
Daivutė Jazukevičiūtė [email protected] +370 313 52 543 Socialinės išmokos
Dalė Alūzienė [email protected] +370 313 52 543 Socialinės išmokos
Dalė Jociunskienė [email protected] +370 313 52 543 Socialinės išmokos
Laima Jaskelevičienė [email protected] +370 313 52 543 Socialinės išmokos
Ieva Lazauskienė [email protected] +370 313 52 543 Socialinės išmokos
Irena Valentukevičienė [email protected] +370 313 47 918 Socialinės išmokos ir paslaugos Viečiūnų sen. gyventojams
Živilė Ragažulienė [email protected] +370 313 43 369 Socialinės išmokos ir paslaugos Leipalingio sen. gyventojams
Eglė Kurapkienė [email protected] +370 313 53 708 Finansinė apskaita
Roma Urbanavičienė [email protected] +370 313 53 708 Finansinė apskaita
Lina Peciukevičiūtė [email protected] +370 313 53 708 Banko pavedimai ir apskaita
Neringa Dobravolskienė [email protected] +370 313 52 543 Darbas su asmenimis su psichikos ir (ar) intelekto negalia

- informuoja ir konsultuoja gyventojus socialinės paramos teikimo klausimais;

- priima ir nagrinėja gyventojų prašymus dėl socialinės paramos (išmokų, pašalpų, kompensacijų, šalpos pensijų, paramos mokiniams, paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo,  socialinių paslaugų, pagalbos pinigų, specialiųjų poreikių lygio nustatymo, šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko), šalpos kompensacijos gavėjo ir neįgaliojo pažymėjimų, būsto pritaikymo neįgaliesiems, kredito, paiimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimo bei kt.);

-  pagal suteiktus įgaliojimus skiria ir skaičiuoja išmokas, pašalpas, kompensacijas bei kitą piniginę paramą, ją moka arba organizuoja jos išmokėjimą;

- išduoda pažymas apie bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamas ir taikomus normatyvus būsto šildymo bei vandens kompensacijoms apskaičiuoti;

- išduoda pažymas dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir plūkanų apmokėjimo bei apmoka kreditą ir palūkanas savivaldybės gyventojams;

- apmoka asmenims ir šeimoms būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją;

- išduoda pažymas gyventojams apie jiems teikiamą socialinę paramą;

- veda patiriančių socialinę riziką asmenų apskaitą;

- parenka ir derina piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams teikimo formas patiriantiems socialinę riziką asmenims ir šeimoms – nepinigine forma ir pinigais;

- pasitelkia piniginę socialinę paramą gaunančius asmenis visuomenei naudingai veiklai atlikti;

- pagal suteiktus įgaliojimus sudaro mokinio reikmenų rinkinius;

- nustato teisę į atlyginimo mažinimą už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose;

- tikrina gyventojų gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą;

- informuoja gyventojus apie socialinės paramos skyrimą ar neskyrimą;

- išskaičiuoja negrąžintą neteisėtai gautą piniginę socialinę paramą;

- nustato specialiųjų poreikių lygį senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims;

- išduoda ir keičia šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko), šalpos kompensacijos gavėjo ir neįgaliojo pažymėjimus bei tvarko jų išdavimo apskaitą;

- veda Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų, nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimų apskaitą, organizuoja šių ir nukentėjusių asmenų (ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių), taip pat žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimų, taip pat asmenų, sužalotų atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimų pašalpų ir  kompensacijų mokėjimą;

- teikia duomenis Savivaldybės administracijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui, Neįgaliųjų reikalų departamentui apie pagrįstą reikalingų teisės aktų įgyvendinimui lėšų poreikį, panaudotas lėšas ir, jei reikia, kitą informaciją apie suteiktą socialinę paramą;

- teikia duomenis apie gyventojams teikiamą ar suteiktą socialinę paramą Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);

- prižiūri ir kontroliuoja globėjų, rūpintojų ir pagalbą priimant sprendimus teikiančių asmenų veiklą;

- rengia procesinius dokumentus teismui dėl pilnamečio asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikroje srityje  ir globos (rūpybos) nustatymo;

- teikia išvadas civilinėse bylose dėl globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) bei turto administratoriaus paskyrimo pilnamečiams asmenims;

- padeda spręsti pilnamečiams našlaičiams ir likusiems be tėvų globos asmenims įsidarbinimo, apsigyvenimo, įsikūrimo ir kitus klausimus;

- planuoja socialines paslaugas, rengia socialinių paslaugų plano projektą;

- administruoja socialinių paslaugų organizavimą;

- vykdo savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolę;

- organizuoja vaikų, asmenų su negalia, senyvo amžiaus asmenų ir kitų socialinių grupių asmenų apgyvendinimą paslaugų įstaigose bei pagal suteiktus įgaliojimus pasirašo sutartis su paslaugų įstaigų vadovais dėl paslaugų teikimo ir (ar) finansavimo;

- organizuoja slaugos ir suaugusiųjų psichiatrijos dienos stacionaro paslaugas įvairių socialinių grupių gyventojams iš savivaldybės biudžeto lėšų;

- koordinuoja Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro veiklą;

- teikia pasiūlymus dėl socialinių paslaugų įstaigų steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo;

- rengia sąrašą šeimų, globos centrų, šeimynų  ir socialinės globos įstaigų, galinčių priimti likusį be tėvų globos vaiką bet kuriuo paros metu, teikia jį tvirtinti administracijos direktoriui, apie sąrašo pakeitimus ir papildymus informuoja Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (toliau - Tarnybos) teritorinį skyrių;

- užtikrina būsimųjų globėjų (rūpintojų), šeimynų steigėjų, dalyvių ir budinčių globotojų paiešką, o asmenims, kurie svarsto apie galimybę globoti likusius be tėvų globos vaikus ar juos prižiūrėti globos centre, teikia nemokamas konsultacijas vaiko globos (rūpybos) ar priežiūros klausimais;

- siekdama užtikrinti Civilinio kodekso 3.261 straipsnio 1 dalies įgyvendinimą, užtikrina, kad nuolat būtų ieškoma galimybių likusius be tėvų globos vaikus globoti (jais rūpintis) šeimos aplinkoje – šeimoje, globos centre, šeimynoje;

- bendradarbiauja su kitų savivaldybių administracijomis siekiant pasiūlyti fiziniams asmenims, pasirengusiems globoti vaikus (jais rūpintis), tačiau savo gyvenamosios vietos savivaldybėje dar nepaskirtiems vaikų globėjais (rūpintojais), globoti kitoje savivaldybėje likusius be tėvų globos vaikus ar vaikų globos institucijoje globojamus (rūpinamus) vaikus;

- organizuoja fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar fizinio asmens, norinčio tapti budinčiu globotoju, paiešką;

- priima fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, dokumentus ir persiunčia Tarnybos teritoriniam skyriui.

- parenka likusiam be tėvų globos vaikui asmenį iš fizinių asmenų, gavusių Tarnybos atestuotų asmenų teigiamą išvadą dėl jų pasirengimo vaiko globai (rūpybai);

- rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ir vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo bei įsakymų dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) pabaigos projektus;

- paaiškėjus, kad savivaldybės teritorijoje, kurioje nustatytas likęs be tėvų globos vaikas, nėra fizinių asmenų, budinčių globotojų ar šeimynos galinčios vaiką globoti (juo pasirūpinti), bendradarbiauja su kitų savivaldybių administracijomis dėl fizinio asmens, budinčio globotojo ar šeimynos, tinkamos globoti (rūpinti) vaiką, paieškos kitoje savivaldybėje;

- rengia socialinių paslaugų įstaigų, vykdančių atvejo vadybos funkcijas ir koordinuojančių vadybos procesus savivaldybės teritorijoje, sąrašą;

- reguliariai organizuoja pasitarimus dėl pagalbos vaikams ir šeimoms organizavimo savivaldybėje;

- rengia ir įgyvendina savivaldybės socialinės paramos priemones, numatytas savivaldybės strateginiame plėtros plane, strateginiame veiklos plane ir skyriaus metiniame veiklos plane;

- bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, administruoja socialinės veiklos ir socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektus, pagal suteiktus įgaliojimus pasirašo sutartis su projektus vykdančiomis organizacijomis, teikia joms metodinę pagalbą;

- užtikrina asmenų prašymų įvairiais klausimais priėmimą ne darbo laiku - organizuoja asmenų aptarnavimą ir rengia skyriaus  tarnautojų darbo grafikus;

- nagrinėja gyventojų skundus ir pasiūlymus socialinės paramos klausimais;

- rengia arba dalyvauja rengiant savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;

- rengia arba dalyvauja rengiant Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, teikia pasiūlymus dėl sutarčių vykdymo ir jo kontrolės organizavimo;

- organizuoja programų, finansuojamų iš Valstybės ir Savivaldybės biudžetų, rengimą ir vykdymą;

- pagal suteiktus įgaliojimus tvirtina programų sąmatas, neviršydamas programoms patvirtintų bendrųjų asignavimų;

- teikia lėšų paraiškas ir finansines ataskaitas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui, Neįgaliųjų reiklaų departamentui ir savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriui;

- užtikrina finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;

- kontroliuoja ir vykdo skyriaus turtinius įsipareigojimus;

- užtikrina programų ir priemonių vykdymo bei paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;

- naudoja skirtus biudžeto asignavimus pagal paskirtį;

- dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti bei projektus, finansuojamus fondų ir programų lėšomis; dalyvauja įgyvendinant šiuos projektus;

- teikia duomenis, informaciją rengiantiems paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų paramos fondų paramai gauti;

- pagal savo kompetenciją užmezga ir palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis bei kitais Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijų struktūriniais bei struktūriniais – teritoriniais padaliniais ir į padalinius neįeinančiais valstybės tarnautojais bei darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, analizuoja jų patirtį;

- vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatomis nustato kompetentingą įstaigą, turinčią pirmenybę mokėti išmoką šeimai bei išmoką mirties atveju,  skiria ir moka išmokas,  teikia informaciją apie savivaldybės teritorijoje gyvenančius ar gyvenusius asmenis ir jiems mokamas išmokas šeimai ar išmokas mirties atveju kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai, kaupia statistinius duomenis apie išmokėtas išmokas šeimai ir išmokas mirties atveju ir teikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, teikia informaciją asmenims, dėl kurių buvo prašoma informacijos apie gaunamas išmokas iš kitos valstybės kompetentingos įstaigos.

- turint duomenų apie galimą vaiko teisių pažeidimą, taip pat apie vaiko elgesį, keliantį pavojų jo sveikatai ir gyvybei, arba apie likusius be tėvų globos nepilnamečius vaikus ar būtinumą ginti nepilnamečių teises ir teisėtus interesus (dėl tėvų ligos, mirties, išvykimo ar dingimo, tėvų atsisakymo atsiimti vaikus iš mokymo, auklėjimo ar gydymo įstaigų ar panašių priežasčių), apie tai nedelsiant informuoja policiją ir (ar) Tarnybą;

- dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, techniškai jas aptarnauja;

- pateikia archyvui pagal Dokumentacijos planą sutvarkytus dokumentus;

-  tvarko ir saugo asmens duomenis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;

- prižiūri savivaldybės svetainėje pateiktą informaciją apie socialinę paramą ir pagal poreikį teikia savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriui atnaujintą informaciją;

- atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.