Viso įrašų: 11
Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Julija Ramanauskienė [email protected] +370 313 52 950 Skyriaus veiklos koordinavimas
Jurgita Balčiūtė [email protected] +370 313 40 026 Savivaldybės finansai ir iždo apskaita
Erika Kazanavičienė [email protected] +370 313 40 110 Projektų administravimas
Ilona Aksentienė [email protected] +370 313 40 109 Administracijos išlaidų apskaita
Irena Stonkuvienė [email protected] +370 313 40 110 Turto, nuomos, socialinių būstų pirkimo ir pardavimo pajamų, daugiabučių renovacijos apskaita
Jolita Kalėdaitė [email protected] +370 313 40 109 Darbo užmokestis, Kontrolės ir audito tarnybos apskaita
Jolita Grigelienė [email protected] +370 313 52 190 Miesto tvarkymo ir priežiūros, atliekų ir kurorto rinkliavų, infrastruktūros plėtros apskaita
Aušra Karaškevičienė [email protected] +370 313 52 190 Žemės, jos nuomos, nekilnojamojo turto, verslo liudijimo mokesčiai, prekybos ir reklamos leidimų išdavimas, valstybės ir kitų rinkliavų apskaita
Laima Bendorienė [email protected] +370 313 40 123 Savivaldybės biudžeto planavimas, tvirtinimas ir keitimas
Liudmila Šalnienė [email protected] +370 313 40 026 Alkoholio ir tabako licencijos, įstaigų finansavimas, biudžetas, pajamų vykdymas
Milda Verseckienė [email protected] +370 313 40 110 Projektų administravimas

- organizuoja ateinančių metų biudžeto projekto rengimą, surenka biudžetinių įstaigų veiklos programas bei paraiškas, įvertina jų ekonominį pagrįstumą ir parengia biudžeto lėšų poreikio projektą;

- organizuoja biudžeto lėšų poreikio projekto svarstymą kartu su įstaigų vadovais, vyriausiaisiais finansininkais ir savivaldybės tarybos nariais;

- vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais savivaldybės biudžeto kontroliniais skaičiais ir savivaldybės tarybos narių pasiūlymais, sudaro ateinančių metų biudžeto projektą;

- vadovaudamasis Savivaldybės finansų kontrolės taisyklėmis, atlieka savivaldybės, savivaldybės administracijos finansų kontrolę;

- organizuoja biudžetinių įstaigų veiklos ir patvirtintų programų finansavimą pagal savivaldybės tarybos patvirtintas sąmatas ir įstaigų pateiktas paraiškas;

- renka informaciją apie biudžetinių organizacijų lėšų poreikį ir rengia pasiūlymus, kaip racionaliai paskirstyti biudžeto lėšas;

- kontroliuoja, renka ir teikia informaciją Savivaldybės institucijoms apie Savivaldybės įstaigų biudžeto išlaidų panaudojimą, nukrypimus, teikia pasiūlymus, kaip racionaliau panaudoti lėšas;

- esant biudžeto išlaidų nukrypimams, inicijuoja įstaigų finansinės veiklos auditą;

- vykdo biudžeto kasos funkcijas;

- rengia informaciją apie biudžetinės sąskaitos įplaukas bei išlaidas ir teikia ją savivaldybės administracijos direktoriui;

- tikrina ir analizuoja, ar laiku į savivaldybės biudžetą patenka pajamos ir kaip vykdomos biudžeto išlaidos; palaiko ryšius su Valstybine mokesčių inspekcija;

- rengia ir pateikia atitinkamoms institucijoms savivaldybės biudžeto įvykdymo suvestinę atskaitomybę, valstybės ir savivaldybės turto ataskaitas;

- dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginės plėtros bei veiklos planus;

- dalyvauja rengiant investicinių programų projektus;

- dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;

- dalyvauja įgyvendinamų projektų priežiūros komitetų, koordinavimo grupių ar komisijų veikloje;

- teikia pasiūlymus dėl papildomų Savivaldybės biudžeto lėšų bei kitų išteklių panaudojimo ir rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

- rengia pasiūlymus apie vietinių rinkliavų rinkimą ir šių rinkliavų rinkimo nuostatus bei taisykles, derina jas su Finansų ministerija ir teikia savivaldybės tarybai tvirtinti;

- kontroliuoja vietinių rinkliavų rinkimą;

- rengia pasiūlymus steigti, reorganizuoti ir likviduoti iš savivaldybės biudžeto lėšų išlaikomas įstaigas, įmones ir organizacijas;

- vadovaudamasis galiojančiais savivaldybės tarybos sprendimais, teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai dėl mokestinių lengvatų įmonėms suteikimo;

- rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų projektus finansų ir apskaitos klausimais;

- rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių įgyvendinimą, teikia Savivaldybės vadovams ataskaitas apie sutarčių vykdymą;

- renka dokumentus ir rengia dokumentų projektus dėl prekybos alkoholio bei tabako gaminiais, pirotechnikos gaminiais;

- organizuoja licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą, rengia licencijavimo tvarkas;

- kartu su Architektūros ir urbanistikos skyrium ruošia pasiūlymus dėl sezoninės prekybos organizavimo savivaldybės teritorijoje; organizuoja leidimų išdavimą, rengia dokumentų projektus šiais klausimais;

- analizuoja bei teikia pasiūlymus dėl kreditų gavimo;

- nagrinėja ir ruošia atsakymus gyventojams jų pateiktais, su skyriaus funkcijomis susijusiais klausimais;

- organizuoja ir moko savivaldybės biudžetinių įstaigų finansininkus biudžeto planavimo ir išlaidų analizės;

- analizuoja biudžetinių įstaigų specialiųjų programų sąmatas ir teikia pasiūlymus dėl jų panaudojimo;

- teikia informaciją Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai apie ūkio subjektams suteiktą valstybės pagalbą;

- pasibaigus ketvirčiui teikia informaciją savivaldybės tarybai apie biudžeto pajamų plano vykdymą;

- atnaujina informaciją savivaldybės interneto puslapyje skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

- saugo asmens duomenis, gaunamus pagal Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudarytas sutartis ir pagal šias sutartis teikiamus, ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai;

- saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;

- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.