Viso įrašų: 5
Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Algirdas Kazanavičius [email protected] +370 313 59 158 Skyriaus veiklos koordinavimas
Inga Kelmelienė [email protected] +370 313 59 158 Turto valdymo klausimai
Skirmantė Česnauskienė [email protected] +370 313 59 056 Turto ir žemės valdymo klausimai
Silvija Žibūda-Miškinė [email protected] +370 313 59 054 Turto ir žemės valdymo klausimai
Jurgita Nevulienė [email protected] +370 313 59 056 Turto ir žemės valdymo klausimai

- administruoja ir kontroliuoja sutarčių (nuomos, panaudos, patikėjimo, pirkimo-pardavimo) sudarymą, jų įgyvendinimą;

- rengia ir vykdo turto nuomos konkursus bei turto pardavimo aukcionus;

- vykdo Savivaldybės ir valstybės perduoto turto naudojimo priežiūrą ir kontrolę;

- padeda kurti investicijų pritraukimo ir skatinimo politiką, ieškoti potencialių investuotojų;

- dalyvauja koordinuojant investuotojų ir Savivaldybės bendradarbiavimą;

- renka ir viešina informaciją apie galimybes investuoti Savivaldybės teritorijoje;

- dalyvauja sprendžiant Savivaldybei nuosavybės ir patikėjimo teise priklausančios žemės ir kito turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimus;

- sistemina ir kaupia informaciją apie Savivaldybės materialaus ir nematerialaus turto naudojimą;

- analizuoja, ar efektyviai ir racionaliai naudojamas savivaldybės materialusis ir nematerialusis turtas, užtikrina efektyvų ir racionalų savivaldybės ir savivaldybei perduoto valstybės turto panaudojimą;

- rengia sutikimus:

1. statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;

2. statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius;

3. statyti nesudėtingus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;

4. tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;

5. leisti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, įgyvendinti valstybės, savivaldybės ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus vietos projektus, kuriuos įgyvendinant valstybinėje žemėje nesukuriami nekilnojamieji daiktai;    

6. statyti įvairius statinius valstybinėje žemėje (pvz. hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius ir kt.);

7. laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu;

8. atlikti valstybinių vandens telkinių tvarkymo darbus;

9. perleisti nuomos teisę į valstybinės žemės sklypą (jo dalį), reikalingą perleidžiamam statiniui ar įrenginiui (jo dalims) eksploatuoti;

10. įkeisti kitos paskirties valstybinės žemės sklypo (jo dalies) nuomos teisę;

- rengia ir teikia tvirtinti savivaldybės tarybai savivaldybės turto ataskaitas;

- rengia ir teikia technines užduotis turto vertinimo atskaitoms parengti;

- dalyvauja planuojant ir vykdant savivaldybės biudžetą;

- vykdo savivaldybės kontroliuojamų subjektų veiklos kontrolę;

- dalyvauja rengiant Savivaldybės administracijos veiklos ataskaitas;

- teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Savivaldybės turto pardavimo, privatizavimo, nuomos būdų ir sąlygų;

- dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo / administravimo grupių veikloje;

- analizuoja ir sistemina skyriaus veiklai aktualią informaciją;

- rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;

- prižiūri Savivaldybės interneto svetainės skyrius, susijusius su turtu ir atnaujina informaciją;

- pagal kompetenciją nustatyta tvarka dalyvauja nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

- rengia sutikimus, susijusius su Savivaldybės ir Savivaldybei perduotu valstybės turtu:

- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.