Viso įrašų: 11
Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Joana Verbickienė [email protected] +370 313 40 114 Skyriaus veiklos koordinavimas
Vilius Margelis [email protected] +370 313 53 757 Statybos leidimų išdavimas, teritorijų planavimo dokumentų rengimas, nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba
Aušrelė Aukštikalnienė [email protected] +370 313 52 434 Statybos leidimų išdavimas, specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas
Giedrė Liaukonė [email protected] +370 313 40 116 Apželdinimas, gręžiniai
Arnas Petrauskas [email protected] +370 313 52 365 Geodezija
Giedrius Marčiulaitis [email protected] +370 313 52 365 Geodezija
Irma Stonkuvienė [email protected] +370 313 52 434 Adresų suteikimas ir tvarkymas, žemėtvarkos projektai, teritorijų planavimas
Juozas Bancevičius [email protected] +370 313 52 434 Teritorijų planavimas, žemės naudojimo paskirties keitimas, žemėtvarkos projektai
Kristina Vyšniauskienė [email protected] +370 313 51 244 Visuomenės informavimas apie statinių projektavimą
Sonata Kavoliūnienė [email protected] +370 313 59 110 Gręžiniai
Vitalija Balčienė [email protected] +370 313 55 430 Teritorijų planavimas, žemėtvarka

- dalyvauja rengiant savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrąjį planą, detaliuosius planus, specialiojo planavimo dokumentus, finansuojamus iš Savivaldybės biudžeto, (t. y. vykdo užsakovo, projekto administratoriaus funkcijas);

- rengia paraiškas planavimo sąlygoms gauti institucijoms ir įmonėms pagal kompetenciją bei išduoda priklausančias Savivaldybės kompetencijai sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti;

- derina teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, atstovauja Savivaldybei planavimo subjektų rengiamų ir Savivaldybės patvirtintų planavimo dokumentų sprendinių derinimo procese, pateikia tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus pagal kompetenciją savivaldybės tarybai ir savivaldybės administracijos direktoriui;

- rengia sutarčių projektus dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo inicijavimo ir įgyvendinimo bei teikia šias sutartis pasirašyti savivaldybės administracijos direktoriui;

- dalyvauja rengiant savivaldybės teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus;

- organizuoja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene, dalyvauja kitų planavimo subjektų parengtų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese, apibendrina gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų ir statybos projektų, rengia medžiagą ir konsultuoja sprendžiant ginčus;

- konsultuoja ir informuoja fizinius bei juridinius asmenis apie teritorijų planavimo sąlygas ir procedūras, patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus;

- tvarko teritorijų planavimo dokumentų registrą;

- tvarko teritorijų planavimo dokumentų archyvą;

- tvarko teritorijų planavimo duomenų banką;

- teikia pasiūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų ir realizavimo savivaldybės teritorijoje;

- analizuoja inžinerinės infrastruktūros būklę ir plėtrą, dalyvauja rengiant specialiuosius planus susisiekimo ir inžinerinei infrastruktūrai plėtoti ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

- pateikia Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje asmenų prašymus rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, reikalavimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams, derinimo bei patvirtinimo dokumentus;

- konsultuoja fizinius bei juridinius asmenis dėl tikslinės žemės naudojimo paskirties, jos pakeitimo galimybių ir tvarkos;

- rengia dokumentus dėl gatvių pavadinimų parinkimo, adresų suteikimo (keitimo) žemės sklypams, pastatams, patalpoms ir butams, pateikia duomenis ir dokumentus Adresų registre;

- rengia ir išduoda statytojui (užsakovui) specialiuosius architektūros reikalavimus;

- pagal priskirtą kompetenciją priima ir formuoja dokumentus, tikrina statinių projektus ir pritaria/nepritaria statybos leidimo išdavimui Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“;

-  rengia ir išduoda rašytinius pritarimus statinio projektui;

-  perduoda leidimų kopijas Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui;

-  tikrina įmokos už savavališkos statybos įteisinimą paskaičiavimų ir dydžio atitikimą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1 priedo nuostatoms;

- administruoja regionų geoinformacinės aplinkos elektronines paslaugas (REGIA paslauga) pagal savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus;

- organizuoja Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo komisijos darbą;

- derina išorinės reklamos įrengimo ir želdynų tvarkymo projektus;

- pagal kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme numatytas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos funkcijas;

- teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio objektų steigimo ir tvarkymo;

- siūlo priemones ir apribojimus, užtikrinančius gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą;

- kaupia ir apibendrina aplinkos būklės monitoringo Savivaldybėje medžiagą;

- planuoja ir padeda įgyvendinti savivaldybės vandens gerinimo, valymo ir vandenviečių apsaugos priemones, organizuoja vandens telkinių, esančių savivaldybės teritorijoje, priežiūrą;

- rengia aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo programas, planus ir kitas aplinkos apsaugos priemones, dalyvauja rengiant minėtų priemonių strategijas ir padeda jas įgyvendinti, tobulinti aplinkos apsaugos valdymą, formuoja Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą;

- dalyvauja diegiant efektyvias atliekų tvarkymo sistemas, gerinant atliekų surinkimą, rūšiavimą, prižiūri, kaip atliekų turėtojai ir tvarkytojai laikosi atliekų tvarkymo reikalavimų;

- koordinuoja miesto ir kaimų gyvenamųjų vietovių želdynų tvarkymo darbus, rengia ir teikia tvirtinti Želdinių apsaugos taisykles, dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės želdinių apsaugos programą;

- koordinuoja ekologinį švietimą Savivaldybėje, rengia informaciją visuomenei apie ekologinę būklę, teikia informaciją gyventojams, juridiniams asmenims ir valstybinėms institucijoms aplinkos apsaugos, kraštotvarkos klausimais;

- kuria ir atnaujina geoinformacinių sistemų duomenų bazes (grafinę bei atributinę);

-  tvarko Druskininkų miesto bei savivaldybės georeferencinių duomenų bazes M 1:10000 ir M 1:500;

- sprendžia geodezinės, topografinės medžiagos atnaujinimo (M 1:500, M 1:5000), naudojimo klausimus;

-  vykdo pastovių geodezinių ženklų apskaitą ir kontrolę;

-  vykdo geodezijos, topografijos ir kartografijos darbų priežiūrą ir apskaitą;

- organizuoja rengimą ir (ar) rengia teminius žemėlapius, planus bei schemas, kitą grafinę dokumentaciją, reikalingą teikiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių programų, valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti bei kitiems Savivaldybės vykdomiems projektams, investiciniams bei Savivaldybės teritorijų tvarkymo projektams, kitiems Savivaldybės tikslams;

- siekiant pagerinti Savivaldybės viešųjų erdvių estetinę aplinką, rengia pasiūlymus ir sprendimus pastatų fasadų, kitų statinių spalvinių sprendimų ir formų, kraštotvarkos, vaizdinės informacijos, estetinės aplinkos formavimo klausimais, rengia prekybos, smulkaus verslo ir paslaugų teikimo viešosiose vietose schemas, pasiūlymus dėl miesto šventinio papuošimo;

- pagal poreikį peržiūri objektų, kurių užsakovas yra Savivaldybė, projektus, vertina, sistemina bei pateikia informaciją apie jų atitikimą projektavimo užduotyse nustatytiems užsakovo reikalavimams;

- renka, vertina, sistemina ir pateikia medžiagą, reikalingą statinių projektavimo užduotims parengti;

- rengia paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių programų, valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti, dalyvauja rengiant projektus, finansuojamus minėtų šaltinių lėšomis, dalyvauja priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant minėtus projektus;

- rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;

- rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių įgyvendinimą ir teikia išvadas bei siūlymus dėl paslaugų, darbų atlikimo kokybės;

- dalyvauja komisijų bei darbo grupių veikloje;

- saugo asmens duomenis, gaunamus pagal Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudarytas sutartis ir pagal šias sutartis teikiamus, ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai;

- saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;

- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.