Viso įrašų: 5
Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Edita Davičikaitė [email protected] +370 313 52 866 Skyriaus veiklos koordinavimas
Asta Matonytė [email protected] +370 313 90 012 Viešieji pirkimai
Daina Liubivė [email protected] +370 313 90 011 Viešieji pirkimai
Irena Šinkonytė [email protected] +370 313 90 011 Viešieji pirkimai
Jolanta Kavaliauskienė [email protected] +370 313 53 763 Viešieji pirkimai

- rengia Savivaldybės administracijos vidaus tvarkomųjų dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais, projektus, teikia juos tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;

- pagal Savivaldybės administracijos padalinių ir į padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų ar darbuotojų pateiktą informaciją dėl numatomo prekių, paslaugų ar darbų pirkimo nustato būsimų prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo vertes, rengia Savivaldybės administracijos numatomų vykdyti viešųjų pirkimų planus, teikia juos tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui, nustatyta tvarka skelbia planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinę Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) ir Savivaldybės interneto svetainėje.

- organizuoja Viešojo pirkimo komisijos techninį aptarnavimą ir užtikrina, kad Viešojo pirkimo komisijos posėdžiai vyktų nustatytu laiku ir tinkamai;

- užtikrina, kad laiku ir tinkamai būtų paskelbta apie viešąjį pirkimą, kai skelbimas apie viešąjį pirkimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra privalomas;

- organizuoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių programų bei kitomis lėšomis finansuojamų projektų viešųjų pirkimų dokumentų ir raštų projektų rengimą ir derinimą su atsakingomis institucijomis;

- teikia su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją viešuosius pirkimus kontroliuojančioms ir priežiūrą vykdančioms institucijoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimais;

- rengia ir teikia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka numatytus skelbimus, ataskaitas bei kitus dokumentus;

- atlieka CVP IS Savivaldybės administracijos paskyros administratoriaus funkcijas, atsako už duomenų apie Savivaldybės administraciją aktualumą bei teisingumą;

- atlieka centrinės perkančiosios organizacijos CPO.LT elektroninio katalogo ir Centrinės perkančiosios organizacijos informacinės sistemos (CPO IS) Savivaldybės administracijos paskyros administratoriaus funkcijas, atsako už duomenų apie Savivaldybės administraciją aktualumą bei teisingumą;

- atlieka viešųjų pirkimų valdymo sistemos „Ecocost: Pirkimai“ administratoriaus funkcijas, atsako už duomenų apie Savivaldybės administraciją aktualumą bei teisingumą;

- pagal kompetenciją rengia viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių projektus;

- koordinuoja bei organizuoja prekių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų dokumentų projektų, pirkimo dokumentų patikslinimų (paaiškinimų) projektų, pranešimų tiekėjams projektų, rengimą;

- organizuoja tiekėjų pretenzijų nagrinėjimą;

- konsultuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, Savivaldybės įstaigų ir kontroliuojamų įmonių atsakingus asmenis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo taikymo klausimais;

- Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka archyvuoja viešųjų pirkimų dokumentus;

- prižiūri Savivaldybės interneto svetainės skyrių „Viešieji pirkimai“ ir atnaujina informaciją;

- dalyvauja įgyvendinamų projektų priežiūros komitetų, koordinavimo grupių ar komisijų veikloje taip pat kitų komisijų, darbo grupių posėdžiuose bei pasitarimuose viešųjų pirkimų klausimais;

- saugo asmens ir kitus duomenis viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir laimėtojų nustatymo tikslu, kaip tai nustatyta teisės aktuose.

- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.