Viso įrašų: 5
Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Aldona Lukšienė [email protected] +370 313 53 433 Skyriaus veiklos koordinavimas
Dmitrijus Oleinikas [email protected] +370 313 53 433 Administracijos ūkio priežiūra, prekių ir paslaugų teikimas
Aleksandras Plochich [email protected] +370 313 53 433 Administracijos ūkio priežiūra ir remontas, automobilių vairavimas
Donatas Sinkevičius [email protected] +370 313 53 433 Automobilių vairavimas ir jų priežiūra
Marius Akstinas [email protected] +370 313 53 433 Automobilių vairavimas ir jų priežiūra

- atlieka savivaldybės pastatų: Vilniaus al.18, Vasario 16-osios g. 5 ir 7 naudojimo techninę priežiūrą;

- teikia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl savivaldybės pastatų remonto, inventoriaus nurašymo;

- prižiūri savivaldybės pastatų šilumos mazgų parengimą šildymo sezonui, tikrina šildymo sistemas, kontroliuoja vandens, elektros ir šilumos apskaitos prietaisų parodymus;

- stebi vandens vartojimą savivaldybes pastatuose ir pildo vandens suvartojimo rodmenų žurnalą;

- stebi savivaldybės pastatų stogų būklę;

- organizuoja tvarkos ir švaros palaikymą Savivaldybės patalpose ir jai priklausančioje teritorijoje;

- rūpinasi priskirto autotransporto remontu, atlieka smulkų remontą;

- tvarko kelionės lapus, rengia kuro sunaudojimo apyskaitas ir nurašymus;

- rūpinasi valstybinių ir kitų vėliavų iškėlimu įstatymų ir savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

- rūpinasi savivaldybės tarybos posėdžių salėje ir Administracijos salėse vykstantiems posėdžiams, pasitarimams, reprezentaciniams renginiams reikalingos garso ir vaizdo aparatūros pristatymu bei pajungimu;

- apskaito priskirtą Savivaldybės turtą; rengia inventoriaus, medžiagų, kuro ir priemonių nurašymo bei panaudojimo aktus;

- atsako už priešgaisrinę saugą savivaldybėje;

- rūpinasi priskirto savivaldybės turto apsauga; prižiūri apsauginę ir priešgaisrinę signalizacijas, suteikia darbuotojams apsauginės signalizacijos kodus, esant reikalui organizuoja signalizacijos remontą;

- rengia apklausą ir pildo viešųjų pirkimų dokumentus savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų nustatyta tvarka;

- rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, kontroliuoti pasirašytų sutarčių vykdymą, teikti ataskaitas apie jų vykdymą;

- dalyvauja rengiant paraiškas PHARE programų ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti bei projektus, finansuojamus minėtų programų ar fondų lėšomis; dalyvauti priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant šiuos projektus.

- pasirašo užsakovo vardu su savivaldybės administracijos ūkio priežiūra susijusius prekių ir paslaugų perdavimo ir priėmimo aktus;

- aprūpina personalą jo darbui reikalingomis priemonėmis;

- išduoda tarnybinius mobiliojo ryšio telefonus, užsako specializuotame servise telefonų remonto paslaugas;

- platina savivaldybės kvietimus, iškabina skelbimus;

- daugina Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos dokumentus, esant poreikiui įriša dokumentus;

- prižiūri kopijavimo, kavos virimo aparatus.

- vykdo pagal tarnybos kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.