Išmokos

 

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS SKIRIAMA/MOKAMA SOCIALINĖ PARAMA GYVENTOJAMS

VRP-176 Eur; BSI-55 Eur; MMA - 924 Eur bruto, 708,42 Eur neto; TKB-165 Eur

Eil.

Nr.

Išmoka, pašalpa, kompensacija

Dydis, Eur

Teisės aktai

 

1.

Vienkartinė pašalpa

LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T1-221 „Dėl piniginės socialinės paramos Druskininkų savivaldybėje teikimo tvarkos aprašo“, Druskininkų savivaldybės mero 2023 m. gegužės 23 d. potvarkis Nr. M3-49 „Dėl vienkartinės, tikslinės, periodinės, sąlyginės pašalpų skyrimo Druskininkų savivaldybės gyventojams komisijos nuostatų patvirtinimo“, Druskininkų savivaldybės mero 2023 m. gegužės 23 d. potvarkis Nr. M3-48 „Dėl vienkartinės, tikslinės, periodinės, sąlyginės pašalpų skyrimo Druskininkų savivaldybės gyventojams komisijos sudarymo“, Druskininkų savivaldybės mero 2023 m. balandžio 24 d. potvarkis Nr. M3-17 „Dėl tvarkos aprašų patvirtinimo“

 

 

 

1.1.

 

 

dėl gaisro ar kitų aplinkybių netekus turėto būsto ar jo dalies, kai jame asmuo nuolat gyveno, taip pat ūkinio pastato ar jo dalies

Iki 5280 (30 VRP)

1.2.

sulaukus 100 metų amžiaus

352 (2 VRP)

1.3.

 

sunkios materialinės padėties, ligos, negalios, nedarbo ir kitais svarbiais nenumatytais atvejais (kai yra lėšų)

Iki 880 (5 VRP)

 

1.4.

vienu metu gimus dviem vaikams

3520 (20 VRP)

1.5.

vienu metu gimus trims vaikams

5280 (30 VRP)

1.6.

vienkartinė pašalpa iš pataisos įstaigos paleistam asmeniui

176 (1 VRP)

2.

Tikslinė pašalpa

2.1.

asmens tapatybės ir kitiems būtiniems dokumentams pagaminti ir (ar) tvarkyti;  

Dydį sprendžia Komisija

2.2.

dalinai kelionės išlaidoms į darbą apmokėti, kai ilgiau nei metus nedirbęs kaimiškosios vietovės gyventojas įsidarbina

Dydį sprendžia Komisija

2.3.

išlaidoms už vasaros stovyklą socialinę riziką patiriančiam vaikui apmokėti 

Dydį sprendžia Komisija

2.4.

vaiko, kuriam reikalinga globa (rūpyba), bet laikinoji globa (rūpyba) dar nenustatyta, apgyvendinimo vietos įkūrimo ir išlaikymo išlaidoms (baldų, namų apyvokos ir mokymosi reikmenų, maisto, drabužių, higienos ir kitų prekių įsigijimo) apmokėti

Dydį sprendžia Komisija

3.

Periodinė pašalpa

3.1.

asmeniui, gaunančiam užsienyje paskirtą senatvės pensiją, kurios dydis neviršija 1 VRP

Dydį sprendžia Komisija

3.2.

pilnamečiui vienam gyvenančiam asmeniui, mirus tėvams (turėtam vieninteliam iš tėvų), jo mokymosi laikotarpiu, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 24 metai

Dydį sprendžia Komisija

3.3.

vaiko globėjui (rūpintojui), budinčiam globotojui globojamo (rūpinamo) vaiko išlaikymui (mokymosi reikmenų, maisto, drabužių, higienos ir kitų prekių įsigijimui, sveikatos, švietimo ir kitoms būtinoms paslaugoms apmokėti) 

Dydį sprendžia Komisija

3.4.

bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, kai parama, atsiradus sudėtingai situacijai, yra būtina (sunki materialinė padėtis, liga, trauma) ir  kreipimosi metu vidutinės pajamos, tenkančios vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį, yra mažesnės negu 3 VRP 

Dydį sprendžia Komisija

4.

Sąlyginė pašalpa

4.1.

asmeniui, besigydančiam nuo priklausomybių ar užkrečiamųjų (tuberkuliozė ir pan.) ligų 

Dydį sprendžia Komisija

4.2.

asmeniui, dalyvaujančiam užimtumo didinimo, socialinės integracijos, savanoriškos veiklos, nevyriausybinių organizacijų vykdomose socialinėse programose ir priemonėse

Dydį sprendžia Komisija

5.

Gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugas, kompensacija

Dydis apskaičiuojamas pagal formulę K=1 mėnesio išlaidos  - pajamos per mėnesį x 0,005

6.

Socialinė pašalpa (kai pajamos mažesnės nei 1,1 VRP)

 

6.1.

iki 6 mėnesių

Iki 246,40 (skirtumas tarp 1,4 VRP ir pajamų) per mėnesį

 

6.2.

nuo 6 iki 12 mėnesių

Iki 211,20 (skirtumas tarp 1,2 VRP ir pajamų) per mėnesį

 

6.3.

ilgiau kaip 12 mėnesių

Iki 193,60 (skirtumas tarp 1,1 VRP ir pajamų) per mėnesį

 

7.

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacija

 

7.1.

už būsto šildymą

Kompensuojama mokesčio dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp pajamų ir 2 VRP dydžio kiekvienam bendrai gyvenančiam ir 3 VRP vienam asmeniui.

 

7.2.

už geriamąjį vandenį

Kompensuojama mokesčio dalis, viršijanti 2 proc. pajamų

 

7.3.

už karštą vandenį

Kompensuojama mokesčio dalis, viršijanti 5 proc. pajamų

 

8.

Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimas (butų savininkams, kurie su kitais savininkais įgyvendino ar įgyvendina namo atnaujinimo projektą ir kurie turi teisę į būsto šildymo kompensaciją)

Dydis priklauso nuo kredito ir palūkanų sumos

LR aplinkos ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. D1-174/A1-116 „Dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo“

9.

Vienkartinė išmoka vaikui (gimus; įvaikinus; nustačius globą šeimoje ar šeimynoje iki 1,5 m., jei nebuvo išmokėta vaikui gimus ar pirmą kartą nustačius globą)

605 (11 BSI)

LR išmokų vaikams įstatymas, LR Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų“, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-618 „Dėl išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2023 m. balandžio 19 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-57 „Dėl Druskininkų savivaldybės papildomos vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

10.

Papildoma vienkartinė išmoka gimus vaikui (iš SB lėšų)

840

11.

Išmoka vaikui (iki 18 m. arba emancipacijos arba iki 23 m. jei vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą) ir papildoma išmoka vaikui (neįgaliam vaikui; gausios ar nepasiturinčios šeimos vaikui)

96,25 (1,75 BSI) per mėnesį,

56,65 (1,03 BSI) per mėnesį

12.

Išmoka gimus vienu metu daugiau nei vienam vaikui (iki 2 m.)

 

12.1.

2 vaikai

220 (4 BSI) per mėnesį

12.2.

kiekvienas paskesnis vaikas

220 (4 BSI) per mėnesį

13.

Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui

82,50 (1,5 BSI) per mėnesį

14.

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai (iki 2 m., jeigu vaiko tėvas mokosi ar studijuoja ir neturi teisės į vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“)

330 (6 BSI) per mėnesį

15.

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai (kuri neturi teisės į motinystės išmoką iš „Sodros“, kai iki numatomos gimdymo datos lieka 70 kalendorinių dienų)

353,65 (6,43 BSI)

16.

Globos (rūpybos) išmoka (šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos institucijoje)

 

16.1.

vaikui iki 6 metų

286 (5,2 BSI) per mėnesį

16.2.

vaikui nuo 6 iki 12 metų

330 (6 BSI) per mėnesį

16.3.

vaikui nuo 12 iki 18 m. arba iki 24 m. jei jis mokosi ar studijuoja; neįgaliam vaikui

357,50 (6,5 BSI) per mėnesį

17.

Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas šeimai, šeimynai, globos centrui (iki 23 m. jei vaikas liko gyventi pas globėją ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą)

220 (4 BSI) per mėnesį

 

 

18.

Vaiko laikinosios priežiūros išmoka (fiziniam asmeniui vaiko laikinosios priežiūros ar laikino apgyvendinimo atveju, kai šeimoje vaikui nustatytas apsaugos poreikis)

330 (6 BSI) per mėnesį

19.

Vienkartinė išmoka įsikurti (vaikui, kai pasibaigia jo globa (rūpyba) dėl pilnametystės, emancipacijos, santuokos – nemokama grynaisiais pinigais)

4125 (75 BSI)

20.

Išmoka įvaikinus vaiką (mokama vienam iš įtėvių 24 mėn., nesvarbu, kokio amžiaus vaikas įvaikintas, bet ne ilgiau iki vaikui sukaks 18 metų. Išmoka nemokama, kai įtėviai gauna vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“)

440 (8 BSI) per mėnesį

21.

Socialinė parama mokiniams

LR socialinės paramos mokiniams įstatymas, Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 1 d. sprendimas Nr.T1-142 „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2016 m. liepos 1 d. sprendimas Nr. T1-143 „Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2016 m. liepos 1 d. sprendimas Nr. T1-144 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, Druskininkų savivaldybės mero 2023 m. balandžio 24 d. potvarkis Nr.M3-17 „Dėl tvarkos aprašų patvirtinimo“, 2023 m. birželio 9 d. potvarkis Nr.M3-74 „Dėl socialinės paramos teikimo mokiniams komisijos sudarymo“

21.1.

pietūs visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams

 

21.2.

pietūs, maitinimas mokyklų vasaros stovyklose ir parama mokinio reikmenims įsigyti (jei vidutinės pajamos mažesnės nei 264 Eur (1,5 VRP))

110 (2 BSI) parama mokinio reikmenims įsigyti

21.3.

pietūs, maitinimas mokyklų vasaros stovyklose ir parama mokinio reikmenims įsigyti (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką, kai gausi šeima arba šeimoje yra neįgaliųjų) (jei vidutinės pajamos mažesnės nei 352 Eur (2 VRP))

 

21.4.

pusryčiai, pietūs, pavakariai, maitinimas stovyklose ir parama mokinio reikmenims įsigyti (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką, kai gausi šeima arba šeimoje yra neįgaliųjų, kai mokinys ar jo tėvai patiria socialinę riziką) skiriami patikrinus gyvenimo sąlygas Komisijos sprendimu (jei vidutinės pajamos mažesnės nei 440 Eur (2,5 VRP))

 

22.

Laidojimo pašalpa

 440 (8 BSI)

LR Paramos mirties atveju įstatymas

23.

Parama užsienyje mirusių (žuvusių) palaikams parvežti į LR

 2970 (54 BSI)

24.

Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacija (nuo 2024-01-01)

LR tikslinių kompensacijų įstatymas, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. A1-838 „Dėl individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštas  2024-01-02 Nr. G11E-3

24.1.

I lygio

 429 (2,6 TKB) per mėnesį

24.2.

II lygio

 313,50 (1,9 TKB) per mėnesį

24.3.

III lygio

 181,50 (1,1 TKB) per mėnesį

24.4.

IV lygio

 99 (0,6 TKB) per mėnesį

25.

Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija (iki 2024-01-01)

25.1.

I lygio

 429 (2,6 TKB) per mėnesį

25.2.

II lygio

 313,50 (1,9 TKB) per mėnesį

26.

Priežiūros išlaidų tikslinė kompensacija (iki 2024-01-01)

26.1.

I lygio

 181,50 (1,1 TKB) per mėnesį

26.2.

II lygio

 99 (0,6 TKB) per mėnesį

27.

Tikslinė kompensacija gavėjo mirties atveju (mokama už tą mėnesį, kurį gavėjas mirė, ir už praėjusį mėnesį, jei nebuvo išmokėta)

Dydis kaip tikslinių/individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijų

28.

Išmoka neįgaliesiems, auginantiems vaikus

(neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingi ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų apmokama komunalinės paslaugos, elektros energijos ar telefono išlaidos, kuro įsigijimas).

 

 11 (20 procentų BSI) per mėnesį

LRV nutarimas „Dėl medicininio ir socialinio neįgaliųjų aptarnavimo bei materialinės padėties garantijų“, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. A1-98 „Dėl Išmokų neįgaliesiems mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

29.

Vienkartinė išmoka įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje (ukrainiečiams būtiniausiems baldams ir namų apyvokos reikmenims įsigyti)

LR įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, LRV 2016 m. spalio 5 d. nutarimas Nr. 998

„Dėl Lietuvos valstybės paramos užsieniečių integracijai teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-254 „Dėl kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2022 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. A1-260 „Dėl vienkartinės išmokos įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti, skiriamų laikinąją apsaugą LR gavusiems užsieniečiams, skyrimo ir jų finansavimo iš LR valstybės biudžeto rekomendacijų aprašo patvirtinimo“

29.1.

nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai, sulaukę pilnametystės

 1936 (11 VRP)

29.2

vienas asmuo arba 2 asmenų šeima

 704 (4 VRP)

29.3.

3–4 asmenų šeima

 1056 (6 VRP)

29.4

5–6 asmenų šeima

 1232 (7 VRP)

29.5.

7 ir daugiau asmenų šeima

 1408 (8 VRP)

30.

Kompensacija vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti (ukrainiečiams)

6 mėnesius apmokamos faktinės išlaidos už ugdymą (ne didesnes kaip 88 Eur (1,6 BSI))

31.

Parama teikiama pagal 2021-2027 metų Materialinio nepritekliaus mažinimo programą (kai vidutinės pajamos per mėnesį vienam asmeniui ar vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 1,5 VRP (264 Eur) arba kai vidutinės pajamos per mėnesį vienam asmeniui ar vienam iš bendrai gyvenančių asmenų viršija 1,5VRP (264 Eur), bet neviršija 2,5 VRP dydžio (440 Eur), jeigu vienas gyvenantis asmuo arba bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra: 1) asmuo su negalia ar sukakęs senatvės pensijos amžius; 2) šeima, auginanti 3 ar daugiau vaikų; 3) vienas iš tėvų, auginantis vaiką (-us); 4) prieglobsčio prašytojas; 5) trečiųjų šalių pilietis; 6) benamis (neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos)

 

 

Socialinė kortelė (naudojantis socialine kortele asmuo gali už 25 Eur kartą per ketvirtį    įsigyti produktus ir (ar) prekes iš pasirinkto teikėjo (UAB "IKI Lietuva", UAB "Lidl Lietuva", UAB "Maxima", UAB "RIMI Lietuva"))

Donacijos (Labdaros paramos fondo „Maisto bankas“ surinkti besibaigiančio galiojimo maisto produktai iš prekybos tinklų (įskaitant paskutinės dienos galiojimo maisto produktus) ir įvairių paramos akcijų metu surinkti ilgo galiojimo maisto produktai. Vienas asmuo gali gauti 5 kilogramus tokių produktų per ketvirtį)

 

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. A1-462 „Dėl 2021-2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programos Lietuvoje projektų finansavimo sąlygų ir administravimo taisyklės“,

Druskininkų savivaldybės mero potvarkis 2024 m. sausio 25 d. Nr. M3-12 „Dėl paramos pagal 2021-2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programą skyrimo išimties atvejais Druskininkų savivaldybėje“

32.

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose mažinimas

Druskininkų savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas Nr. T1-138 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose nustatymo ir jo mokėjimo tvarkos aprašo“

32.1.

mėnesio mokestis mažinamas, kai auginantys (globojantys) vaikus turi teisę į socialinę pašalpą, patiria socialinę riziką ir/ar jiems taikoma atvejo vadyba, išgyvena krizę šeimoje (sunki liga, netektis, nedarbas, būsto netekimas ir pan.)

 mažinama 100 procentų

32.2.

dienos mokestis mažinamas, kai pajamos mažesnės nei 2 VRP ir vaikui nustatytas neįgalumas; vaiką augina vienintelis iš tėvų; gausi šeima; vaiką augina privalomąją pradinę karo tarnybą arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą atliekantys tėvai

mažinama 50 procentų

33.

Kompensacijos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms

LR kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymas

33.1.

kompensacija už būsto išlaidas (šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį ir nuotekas, dujas, elektros energiją ir kt.)

Kompensuojama 50 procentų išlaidų

33.2.

laidojimo išlaidų kompensacija

2200 (40 BSI)

34.

Pašalpos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams

LR valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas, LR Vyriausybės 1998 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. 177 „Dėl valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams“, LR Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. 269 „Dėl vienkartinių pašalpų žuvusių ginkluoto pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. A1-44 „Dėl vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms dydžių 2024 metams patvirtinimo“

34.1.

vienkartinė pašalpa

4 551-11 885

34.2.

laidojimo pašalpa

1100 (20 BSI)

35.

Kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms

 

LR įstatymas „Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms“, LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 1004 „Dėl vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

35.1.

Kompensacija sužalotam asmeniui

835-2086

35.2.

Kompensacija šeimai

4171

Reglamentuojantys teisės aktai

[[#ex]]