Specialusis planavimas

[[#ex]]

PRADEDAMI RENGTI SPECIALIEJI PLANAI

 


RENGIAMI SPECIALIEJI PLANAI

Informacija apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja apie vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, Elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 471 „Dėl 5G mobiliojo ryšio plėtros Lietuvos Respublikoje projekto pripažinimo valstybei svarbiu projektu“, parengtą,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo specialiųjų planų rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).

Planavimo tikslai:
- planuojamose teritorijose nustatyti ryšių bokštų ir stiebų ir jiems funkcionuoti reikalingos infrastruktūros plėtros (prioritetą teikiant 5G ryšiui) prioritetines kryptis ir užtikrinti darnią ryšių bokštų ir stiebų plėtrą;
- numatyti ryšių bokštų ir stiebų ir jiems funkcionuoti reikalingos infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas;
- nustatyti planuojamos teritorijos ir prireikus gretimų teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus. 

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (+370 5) 261 2363, el. p. [email protected], interneto svetainė https://sumin.lrv.lt/), kontaktiniai asmenys: Ateities susisiekimo politikos grupės patarėjas Jonas Bazys (tel.
+370 618 49951, el. p. [email protected]), Infrastruktūros plėtros grupės patarėjas, vykdantis grupės vadovo funkcijas, Darius Sriubas (tel. +370 660 31979 , el. p. [email protected]).

Pastaba. Susipažinti su Nutarimo projekto dokumentais ir pasiūlymus teikti dėl planavimo tikslų galima 10 darbo dienų nuo Nutarimo projekto paskelbimo. Nutarimo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3554f500e20811eeb876b07461d0ecb9?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ef776267-a48b-44c4-b2c9-99b0e0da24bc) ir Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje (nuoroda: https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/specialieji-planai/elektroniniu-rysiu-infrastrukturos-vystymo-vilniaus-apskrityje-specialusis-planas/parengiamasis-etapas-vilniaus-apskrityje/ ).

Taip pat susipažinti su parengtu Nutarimo projektu galima ir visų Lietuvos savivaldybių interneto svetainėse.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų prašome siųsti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (+370 5) 261 2363, el. p. [email protected], interneto svetainė https://sumin.lrv.lt/).

 

___________________________________

Kultūros paveldo vietovės - Druskininkų miesto istorinės dalies (unikalus kodas kultūros vertybių registre 30185) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – vietovės ir jos apsaugos zonos tvarkymo planas

Informacinis pranešimas apie teritorijų planavimo dokumento projekto "Rail Baltica" geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena - Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano projekto viešinimą

Informacija apie parengtus natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymų „Dėl natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapių patvirtinimo“ projektus

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUO PARENGIAMOJO ETAPO PRADEDAMĄ RENGTI NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖS - DRUSKININKŲ MIESTO ISTORINĖS DALIES (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 30185) NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO – VIETOVĖS IR JOS APSAUGOS ZONOS TVARKYMO PLANAS

Rengimo pradžios data: 2016-05-05
Vadovaujantis Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos raštu  2021-09-22, Nr. 2D-15872, bei Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo 8 straipsnio išlyga, kai sąlygų galiojimo terminas baigėsi planavimo proceso rengimo etape, planavimo organizatorius turi teisę pradėti teritorijų planavimo procesą teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka. Šis planavimo procesas pradedamas rengti nuo parengiamojo etapo, tuo pačiu planavimo pradžios sprendimu.
Planavimo organizatorius – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, LT-09309, Vilnius, tel. (8 5) 273 42 56, el. p. [email protected];
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus – Marijampolės teritorinis skyrius,  Birutės g. 3a, LT-62151, Alytus, tel. (8 315) 25954, el. p. [email protected];
TPD rūšis: specialusis;
Būsena: rengiamas;
Registracijos TPD registre NR.: Buvęs numeris: S-VT-15-16-192;
Parengiamojo etapo dokumentai:
Sprendimai pradėti rengti Kultūros paveldo vietovės - Druskininkų miesto istorinės dalies (unikalus kodas kultūros vertybių registre 30185) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – vietovės ir jos apsaugos zonos tvarkymo planą:
1)      Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr.ĮV-269 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos 2016 metų veiklos plano patvirtinimo“.
2)      Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos 2016 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. Į-157 “Dėl kultūros paveldo vietovės – Druskininkų miesto istorinės dalies (unikalus kodas kultūros vertybių registre 30185) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo“.
3)      Patikslinta Planavimo darbų programa, 2022-02-04, Nr.2AM-108-(9.37-2AM).
4)      Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos raštas  2021-09-22, Nr. 2D-15872.
Pasiūlymai dėl rengiamo specialiojo teritorijų planavimo dokumento planavimo raštu ir el. paštu  teikiami planavimo organizatoriui – Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, LT-09309, Vilnius, tel. (8 5) 273 42 56, el. p. [email protected]  arba planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojui – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus – Marijampolės teritoriniam skyriui,  Birutės g. 3a, LT-62151, Alytus, tel. (8 315) 25954, el. p. [email protected] 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos. Daugiau informacijos galima gauti tel. (8 5) 272 41 02, el. p. [email protected]

[[#ex]]