Viso įrašų: 2
Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Vyda Amšiejienė [email protected] +370 313 53 837 Skyriaus veiklos koordinavimas
Tautvydas Lankelis [email protected] +370 313 53 837 Auditas

- vertina, kaip Savivaldybės administracija, savivaldybei pavaldūs ir (arba) atskaitingi viešieji juridiniai asmenys, kurie yra viešojo sektoriaus subjektai:

- laikosi veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

- įgyvendina strateginius planavimo dokumentus;

- vykdo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu;

- valdo riziką: nustato, analizuoja rizikos veiksnius ir parenka priemones, kurios sumažintų ir pašalintų neigiamą poveikį viešojo juridinio asmens veiklai;

- valdo, naudoja turtą ir disponuoja juo, saugo jį nuo neteisėtų veikų, atlieka turto apskaitą;

- užtikrina teikiamos informacijos apie finansinę ir kitą veiklą patikimumą, aktualumą, išsamumą ir teisingumą;

- užtikrina informacinių sistemų valdymą ir saugumą;

- vertina Savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl jo tobulinimo;

- atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

- rengia vidaus audito ataskaitas, kuriose teikia išvadas ir rekomendacijas dėl Savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;

- atlieka pažangos stebėjimą: stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos;

- rengia ir teikia konsultacijas savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės administracijos padalinių ir (ar) savivaldybei pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vadovams įstaigos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais;

- rengia Skyriaus veiklos planus ir metinę Skyriaus veiklos ataskaitą;

- atlieka kitas teisės aktuose nurodytas funkcijas, susijusias su Skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.