Viso įrašų: 1
Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Eglė Sadauskaitė [email protected] +370 313 40 105 Sveikata

Prižiūri:

-  kaip savivaldybėje įgyvendinami sveikatinimo veiklos teisės aktai;

- kaip savivaldybėje vykdomos valstybinės sveikatos programos ir Lietuvos sveikatos programa;

- kaip savivaldybėje veikia pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigos;

-  derina su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigų steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo klausimus;

- koordinuoja savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių pasirengimą ekstremalioms situacijoms, veiksmus jų metu ir likviduojant jų padarinius;

- apibendrina sveikatos santykių valstybinio reguliavimo priemonių taikymo praktiką savivaldybėje, teikia pasiūlymus dėl šių priemonių rengimo ir tobulinimo;

- organizuoja pacientų teisių įgyvendinimo priežiūrą savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

- nagrinėja gyventojų skundus ir pareiškimus dėl asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros arba perduota juos pagal priklausomybę spręsti kitoms institucijoms ar pareigūnams;

- padeda savivaldybės administracijos direktoriui vykdyti įstatymų jam deleguotas funkcijas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacinės veiklos srityje;

- organizuoja triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimą;

- teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus, kad būtų sustabdyti ar panaikinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų neatitinkantys savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų priimti teisės arba teisės taikymo aktai sveikatos priežiūros srityje;

- savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu dalyvauja vietos savivaldos institucijų posėdžiuose, kuriuose svarstomi sveikatos priežiūros klausimai, teikia atitinkamus pasiūlymus;

- savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu rengia savivaldybės teritorijoje esančių valstybės vykdomosios valdžios institucijų, jų struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų pasitarimus, kuriuose nagrinėjami visuomenės sveikatos priežiūros klausimai, ir jiems pirmininkauja;

- teikia savivaldybės administracijos direktoriui kasmetines užkrečiamųjų ligų paplitimo savivaldybėje epidemiologines analizes ir prognozes su pasiūlymais;

- dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių programų, valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti, dalyvauja rengiant projektus, finansuojamus fondų ar programų lėšomis, dalyvauja priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant minėtus projektus;

- rengia pagal kompetenciją savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;

- rengia pagal kompetenciją Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių įgyvendinimą ir teikia išvadas bei siūlymus dėl paslaugų, darbų atlikimo kokybės;

- dalyvauja komisijų bei darbo grupių veikloje;

- saugo asmens duomenis, gaunamus pagal Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudarytas sutartis ir pagal šias sutartis teikiamus, ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai;

- saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;

- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.