Aplinkos monitoringas

Monitoringo tikslas – Savivaldybei priskirtose teritorijose vykdant sistemingus gamtinės aplinkos bei jos komponentų būklės ir jų tarpusavio sąveikos stebėjimus, gauti detalesnę, negu gaunama valstybinio aplinkos monitoringo stebėsenos metu, informaciją apie Savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos būklę, kuria remiantis būtų galima vertinti ir prognozuoti aplinkos pokyčius bei galimas pasekmes, rengti atitinkamas rekomendacijas, planuoti neigiamo poveikio mažinimo aplinkosaugos priemones, kaupti ir teikti patikimą informaciją specialistams bei visuomenei.

Galiojantys įstatymai ir poįstatyminiai aktai apibrėžia šio monitoringo ilgalaikius uždavinius:

  • Nuolat ir sistemingai stebėti gamtinės aplinkos ir jos elementų būklę: nustatyti miestų, kaimų, gyvenviečių ir žemės ūkio gamybos antropogeninį poveikį savivaldybės aplinkos orui, paviršinio, požeminio vandens telkiniams, dirvožemiui.
  • Sisteminti, vertinti ir prognozuoti Druskininkų sav. gamtinėje aplinkoje vykstančius savaiminius ir dėl antropogeninio poveikio atsirandančius pokyčius, gamtinės aplinkos kitimo tendencijas ir galimas pasekmes.
  • Kaupti, analizuoti ir teikti valstybinėms institucijoms ir visuomenei informaciją apie gamtinės aplinkos būklę, reikalingą darniam vystymuisi užtikrinti, teritorijų planavimo, socialinės raidos sprendimams priimti, mokslo ir kitoms reikmėms.
  • Analizuoti ir vertinti vykdomų aplinkosaugos priemonių veiksmingumą.

    Druskininkų savivaldybės aplinkos monitoringo programa 2020-2025 metams, patvirtinta 2019-11-28 Tarybos sprendimu Nr. T1-170 


Druskininkų savivaldybės aplinkos monitoringo ataskaita už 2023 m.

Druskininkų savivaldybės aplinkos monitoringo ataskaita už 2022 m. 

Druskininkų savivaldybės aplinkos monitoringo ataskaita už 2021 m. 


 

Atsakingas specialistas
Sonata Kavoliūnienė