Viso įrašų: 13
Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Agnė Baranauskaitė [email protected] +370 313 53 442 Skyriaus veiklos koordinavimas
Juozas Grigas [email protected] +370 313 40 112 Kelių priežiūra, apšvietimas, šiluma, dujos, statyba, energetika
Alvydas Vengrauskas [email protected] +370 313 52 117 Žemės ūkis
Dangirdas Lukoševičius [email protected] +370 313 52 242 Žemės ūkio technika, melioracija
Vitas Daugevičius [email protected] +370 313 53 770 Daugiabučių namų valdytojų veiklos priežiūra ir renovacija, miesto teritorijų tvarkymas, statinių naudojimo priežiūra
Saulius Žilevičius [email protected] +370 313 53 770 Viešasis transportas, kapinių administravimas, statinių naudojimo priežiūra, administraciniai nusižengimai
Jūratė Kuliešienė [email protected] +370 313 40 120 Kelių objektų administravimas
Laura Janauskaitė [email protected] +370 313 40 120 Kelių ženklinimas, nuovažų derinimas, namo numerių užsakymas, saugaus eismo organizavimas
Rasa Vilūnienė [email protected] +370 313 52 242 Socialinio būsto administravimas, parama būstui, daugiabučių namų administravimas
Rita Karsokienė [email protected] +370 313 90 007 Leidimai kirsti ar genėti želdinius, bešeimininkiai gyvūnai, aplinkosauga, atliekų rinkliavos lengvatos
Tadas Ročka [email protected] +370 313 51 645 Kelių ir tiltų priežiūra, statyba
Jurgita Sukarevičiūtė [email protected] +370 313 90 007 Energetika
Giedrius Gudaitis [email protected] +370 313 51 645 Infrastruktūros plėtros mokestis, kasinėjimo leidimai, spec. transporto leidimai, statyba

- dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės teritorijoje Savivaldybės tarybos tvirtinamas programas, Savivaldybės strateginio planavimo dokumentus ir juos įgyvendinančius planavimo dokumentus (strateginį plėtros, veiklos bei metinius veiklos planus ir kt.);

- dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių programų paramai gauti, rengiant projektus, finansuojamus iš programų ar fondų lėšų, dalyvauja priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant minėtus projektus;

- nustatyta tvarka vykdo Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus ir savo iniciatyva rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus arba organizuoja jų rengimą;

- rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių įgyvendinimą ir teikia išvadas bei siūlymus dėl paslaugų, darbų atlikimo kokybės;

- rengia ir pagrindžia sąmatas lėšoms gauti iš įvairių finansavimo šaltinių kuruojamos programos priemonėms, atsižvelgiant į poreikius ir subalansuotosios plėtros principus;

- užtikrina nepertraukiamą Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių, aikščių, parkų, skverų, žaliųjų plotų ir infrastruktūros priežiūrą, administravimą ir tobulinimą;

- planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės teritorijų tvarkymą ir priežiūrą;

- koordinuoja Savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų eksploatavimą ir statybą;

- inicijuoja, rengia Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros, remonto konkursų sąlygas ir vykdo viešuosius pirkimus Savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka;

- vykdo statytojo (užsakovo) funkcijas, organizuojant Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių statybos, rekonstravimo, paprastojo ar kapitalinio remonto, bei pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbus, finansuojamus iš Valstybės, Savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos fondų bei kitų finansavimo šaltinių; priima iš projektuotojų ir tikrina statybos bei remonto darbų projektinę sąmatinę dokumentaciją;

- administruoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių statybos, rekonstravimo, pastatų atnaujinimo (modernizavimo), paprastojo ar kapitalinio remonto darbus, finansuojamus iš Valstybės, Savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos fondų bei kitų finansavimo šaltinių;

- koordinuoja Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą, tiesimą ir saugaus eismo organizavimą;

- teikia pasiūlymus lėšų, skirtų vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai, taisymui, tiesimui bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimui, taip pat statybos ir remonto darbams, paskirstymo, perskirstymo bei efektyvaus panaudojimo klausimais, kontroliuoja taupų lėšų naudojimą;

- derina Savivaldybės tvarkymo, remonto, rekonstravimo, statybos, griovimo, kelių ir gatvių tiesimo, melioracijos, kultūros paveldo kitų objektų projektavimo užduotis, projektus ir kitą dokumentaciją;

- administruoja bei kontroliuoja susisiekimo komunikacijų: kelių statybos, rekonstravimo, remonto, priežiūros darbus finansuojamus iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, Savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų bei kitų finansavimo šaltinių;

- organizuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių kelių ir gatvių kadastro matavimus ir teisinę registraciją;

- dalyvauja objektų užbaigimo procedūrose, priimant užbaigtus objektus ir vykdo tolesnę jų priežiūrą;

- organizuoja žemės kasimo leidimų išdavimą ar panaikinimą, kontroliuoja jų vykdymą ir nagrinėja su tuo susijusius ginčus aplinkos ministro nustatyta tvarka;

- vykdo ir koordinuoja Savivaldybėje esančių gyvenamųjų ir negyvenamųjų statinių, susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusių kitų inžinerinių statinių, išskyrus hidrotechnikos statinius, kurių priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija, ir energetikos objektus, kurių priežiūrą atlieka Energetikos inspekcija, naudojimo priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka;

- išduoda nustatytos formos pažymas pagal viešojo administravimo subjektų pateiktus prašymus apie patalpų ar pastatų Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį bei nustatytos formos pažymas apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpų, statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį;

- koordinuoja uždarųjų akcinių bendrovių „Druskininkų butų ūkis“, „Druskininkų vandenys“, akcinės bendrovės „Druskininkų šilumos tinklai“, biudžetinės įstaigos Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklą;

- koordinuoja ir įgyvendina Savivaldybės tvarkymo ir priežiūros viešųjų darbų programą, dalyvauja nagrinėjant viešųjų ir sezoninių darbų organizavimo klausimus;

- formuoja ir įgyvendina Savivaldybės aplinkos apsaugos politiką; Savivaldybės plėtros strateginį planą aplinkos apsaugos srityje;

- vykdo aplinkosaugos funkcijas, susijusias su aplinkos kokybės gerinimu ir apsauga;

- organizuoja visuomenės aplinkosauginį švietimą;

- koordinuoja sisteminį aplinkosaugos srities duomenų, reikalingų specialiesiems planams parengti, kaupimą ir rinkimą;

- koordinuoja atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimą;

- koordinuoja atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo sistemos įdiegimo, organizavimo, surinktų atliekų tvarkymo finansavimo klausimus;

- konsultuoja visuomenę atliekų tvarkymo klausimais;

- organizuoja bešeimininkių užterštų teritorijų tvarkymą;

- organizuoja asbesto šalinimo programos įgyvendinimą ir renka duomenis apie asbesto gaminių turinčius statinius ir juose esantį asbesto turinčių gaminių kiekį, kuriuos perduoda Aplinkos apsaugos agentūrai;

- užtikrina Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsaugą, tvarkymą ir kūrimą; rengia leidimus kirsti, genėti, persodinti saugotinus medžius;

- konsultuoja ir informuoja fizinius bei juridinius asmenis želdynų ir želdinių tvarkymo, apsaugos ir veisimo klausimais;

- koordinuoja tvarkant ir apsaugant kraštovaizdį, nekilnojamąsias kultūros vertybes, apsaugant, tvarkant ir kuriant savivaldybės teritorijoje esančius želdynus, želdinius;

- koordinuoja ir organizuoja Savivaldybės teritorijoje sugautų bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų laikinąją globą;

- rengia aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo programas, planus ir kitas aplinkos apsaugos priemones, dalyvauja rengiant minėtų priemonių strategijas;

- koordinuoja ir rengia savivaldybės atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo planą, vykdo jo įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę;

- kontroliuoja ir dalyvauja rengiant nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių planą, vykdo kontrolę;

- padeda koordinuoti kitus su energetika susijusius klausimus;

- koordinuoja karšto vandens ir geriamojo vandens tiekimą, vandentvarkos sistemų priežiūrą, nuotekų tvarkymą, organizuoja kainų ir tarifų skaičiavimus bei teikia išvadas ir pasiūlymus šiais klausimais;

- kontroliuoja pasiruošimo šildymo sezonui eigą;

- organizuoja šilumos ūkio bei efektyvaus energijos vartojimo srityje vykdymą;

- organizuoja kelių ir gatvių apšvietimo elektros tinklų įrengimo darbus;

- koordinuoja keleivių vežimo vietiniais (miesto ir priemiestinio) susisiekimo  maršrutais organizavimą ir koordinavimą, siekiant užtikrinti viešojo transporto paslaugų teikimą ir įgyvendinimą;

- koordinuoja lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimą ir mokėjimą;

- užtikrina ritualinių paslaugų teikimą ir organizuoja kapinių priežiūrą;

- dalyvauja rengiant tvarkos, ekologijos, sanitarijos ir higienos pagerinimo savivaldybės teritorijoje projektus, organizuojant sanitarijos ir higienos taisyklių laikymosi kontrolę, užtikrina švarą ir tvarką viešosiose vietose;

- dalyvauja, bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis užtikrinant Savivaldybės teritorijoje viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prevencijos ilgalaikes ar trumpalaikes programas ar įgyvendinant kitas priemones;

- kontroliuoja, kaip vykdomi Savivaldybės institucijų priimti teisės aktai, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė;

- vykdo triukšmo prevencijos priemones viešosiose vietose;

- koordinuoja priešgaisrinę saugą;

- koordinuoja gyventojų užimtumo, kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo klausimus;

- dalyvauja rengiant užimtumo didinimo programas ir dalyvauja įgyvendinat kitas darbo rinkos politikos priemones;

- koordinuoja daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo bei priežiūros paslaugų teikimą Savivaldybės teritorijoje;

- vykdo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles;

- konsultuoja gyventojus (patalpų savininkus) daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimo, registracijos, veiklos ir reorganizavimo klausimais;

- koordinuoja ir organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą);

- koordinuoja Savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymą ir jo remontą, socialinio būsto nuomą;

- koordinuoja būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų skyrimą;

- sudaro šeimų ir asmenų, pageidaujančių išsinuomoti Savivaldybės socialinį būstą sąrašą ir organizuoja Savivaldybei priklausančio būsto suteikimą Savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka;

- rengia sprendimus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio Savivaldybės ir socialinio būsto fondo sudarymo ir jo plėtros, taip pat koordinuoja Savivaldybės ir socialinio būsto fondo valdymą;

- planuoja biudžeto lėšų poreikį Savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtrai;

- sudaro ir tikslina asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus, o taip pat tvarko duomenis apie asmenis ir šeimas, įrašytus į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus, nuomojančius socialinį būstą, mokant būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);

- vertina asmenų ir šeimų teisę į valstybės paramą būstui įsigyti;

- koordinuoja leidimų (licencijų) išdavimą pagal skyriaus kompetenciją įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;

- vykdo Savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė, kontrolę;

- koordinuoja kaimo plėtros priemonių įgyvendinimą, žemės ūkio produkcijos kvotų administravimą, žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių ir žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimą;

- koordinuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymą ir naudojimą patikėjimo teise bei traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimą ir techninę priežiūrą;

- dalyvauja įgyvendinant stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programas, nustatant medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytą žalą ir nuostolius;

- dalyvauja sudarant Savivaldybės biudžeto projektą; rengiant vietinių rinkliavų nustatymo projektus;

- koordinuoja sprendžiant teritorijų planavimo, Savivaldybės bendrojo plano ar Savivaldybės dalių bendrųjų planų ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimo klausimus; rengiant ir įgyvendinant regiono plėtros programas;

- dalyvauja sprendžiant Savivaldybės biudžetinių įstaigų steigimo ir išlaikymo, Savivaldybės viešųjų įstaigų, savivaldybės įmonių ir kitų savivaldybės juridinių asmenų steigimo klausimus;

- dalyvauja sudarant sąlygas Savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę;

- analizuoja, ar efektyviai ir racionaliai naudojamas Savivaldybės materialusis ir nematerialusis turtas, užtikrina efektyvų ir racionalų Savivaldybės turto panaudojimą;

- Savivaldybės interneto svetainėje skelbia ir atnaujina informaciją apie Skyriaus teikiamas viešąsias ir/ar administracines paslaugas, galimybes pasinaudoti elektroniniais paslaugų užsakymais bei kitą aktualią informaciją, susijusią su Skyriaus kompetencijos klausimais;

- nagrinėja asmenų prašymus, skundus, pranešimus pagal Skyriaus kompetenciją,

- teisės aktų nustatyta tvarka teikia konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenims Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

- nustatyta tvarka rengia ir teikia Skyriaus veiklos, kuruojamos srities programos vykdymo (įgyvendinimo) ataskaitas;

- pagal kompetenciją dalyvauja Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje;

- užtikrina teikiamų viešųjų ir/ar administracinių paslaugų teisingumą, teisėtumą bei kokybę;

- vykdo pagal Skyriaus kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.