Viso įrašų: 5
Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Vaiva Kirkauskienė [email protected] +370 313 40 106 Skyriaus veiklos koordinavimas
Ramūnas Augus [email protected] +370 313 40 107 Teisėkūra, atstovavimas
Daiva Juonienė [email protected] +370 313 53 756 Civilinė metrikacija, gyvenamosios vietos deklaravimas
Janina Sinkevičienė [email protected] +370 313 60 745 Pirminė teisinė pagalba, teisėkūra, atstovavimas
Vidmantė Subačienė [email protected] +370 313 40 141 Gyvenamosios vietos deklaravimas, civilinė metrikacija

Teisės srityje:

- užtikrina rengiamų savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų, kitų dokumentų atitikimą teisės aktams ir teikia išvadas bei pasiūlymus;

- pagal kompetenciją nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybės administracijos filialų - seniūnijų (Savivaldybės administracijos struktūrinių teritorinių padalinių), į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų, Savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, savivaldybės įstaigų, savivaldybės valdomų įmonių, kitų valstybės institucijų bei įstaigų, organizacijų pateiktus savivaldybei spręsti klausimus ir rengia atitinkamus pasiūlymus;

- atstovauja savivaldybei, Savivaldybės administracijai Lietuvos Respublikos teismuose ir gina savivaldybės, Savivaldybės administracijos teisėtus reikalavimus;

- konsultuoja teisės klausimais savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius, Savivaldybės administracijos filialus - seniūnijas (Savivaldybės administracijos struktūrinius teritorinius padalinius), į struktūrinius padalinius neįeinančius valstybės tarnautojus, savivaldybės įstaigų ir savivaldybės valdomų įmonių vadovus bei valdybų narius;

- rengia:

- savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų (raštų, pažymų, aktų, protokolų ir pan.) projektus;

- savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, teikia pasiūlymus dėl sutarčių vykdymo ir jo kontrolės organizavimo;

- ieškininių pareiškimų Lietuvos Respublikos teismams, atsiliepimų į ieškininius pareiškimus ir kitų procesinių dokumentų projektus;

Atlieka valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas:

- civilinės būklės aktų registravimo:

- registruoja gimimą, mirtį, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą, vardo, pavardės pakeitimą ir asmens lyties pakeitimą, įrašant civilinės būklės akto įrašus;

- įtraukia į apskaitą:

- užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus;

- bažnyčios (konfesijų) tvarka sudarytas santuokas;

- sudaro vardo, pavardės ir asmens lyties pakeitimo, civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo, papildymo, pakeitimo, anuliavimo ir atkūrimo bylas;

- rengia ir tvirtina išvadas dėl civilinės būklės įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo;

- rengia civilinės būklės aktų įrašus ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoda civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus, kopijas;

- rengia pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą;

- sudaro iškilmingą aplinką santuokoms, jubiliejinėms santuokoms ir gimimui registruoti;

- teikia teisės aktuose nustatytais atvejais civilinės būklės aktų duomenis kitoms įstaigoms;

- rengia aktus ilgalaikiam ir trumpalaikiam materialiam turtui ir panaudotoms medžiagoms nurašyti;

- derina santuokų registravimo poilsio dienomis grafiką su savivaldybės administracijos direktoriumi ir skelbia jį Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje, nurodant santuokų registracijos laiką;

- tvarko raštvedybą, susijusią su civilinės būklės aktų įrašų registravimu;

- rūpinasi civilinės būklės aktų įrašų archyvo tvarkymu ir kaupimu, pateikia pagal bylų nomenklatūrą archyvui sutvarkytus dokumentus civilinės būklės klausimais;

- teikia išvadas ir pasiūlymus civilinės būklės aktų registravimo klausimais;

- išduoda savivaldybės teritorijos gyventojų šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

- gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo:

- tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis;

- įtraukia asmenis į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;

- teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms apie asmenų įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;

- tikrina, naudojant valstybės registrus ir klasifikatorius, deklaravimo duomenų teisingumą;

- nagrinėja prašymus ištaisyti neteisingus deklaravimo duomenis ar juos pakeisti ir priima sprendimą dėl deklaravimo duomenų taisymo ir keitimo;

- panaikina deklaravimo duomenis;

- teikia informaciją patalpos ar pastato savininkui (bendraturčiui) apie:

- jam priklausančioje patalpoje ar pastate gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;

- neteisingų deklaravimo duomenų ištaisymą, pakeitimą ar panaikinimą;

- išduoda asmens, deklaravusio gyvenamąją vietą, prašymu jo deklaruotą gyvenamąją vietą patvirtinančią pažymą, o į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą įtraukto asmens prašymu – pažymą, patvirtinančią, kad šis asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;

- nagrinėja skundus dėl deklaravimo duomenų ir (ar) gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos tvarkymo;

- valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimo:

- teikia įstatymo nustatyta tvarka teisinę informaciją, teisines konsultacijas civilinės teisės, civilinio proceso teisės, administracinės teisės, administracinio proceso teisės, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso teisės ir kitų teisės sričių klausimais, patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka (apimant veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo), išaiškina ginčų sprendimo mediacijos būdu galimybes;

- rengia dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus;

- padeda pareiškėjui surašyti arba surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą;

- tvarko pirminės teisinės pagalbos apskaitą;

- nuolat informuoja vietos gyventojus Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje, per visuomenės informavimo priemones, susitikimuose su gyventojais apie galimybes gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir jos teikimo sąlygas;

- pateikia kiekvienais metais Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą ataskaitas teisingumo ministro nustatyta tvarka;

- įstatymų priskirtų registrų tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimo:

- teikia duomenis į Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą MGVDIS;

- suveda duomenis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos informacinę sistemą TEISIS;

- kaupia duomenis Valstybės tarnautojų registre VATARAS;

- tvarko duomenis Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje VATIS;

Personalo administravimo srityje:

- atlieka personalo sudėties analizę;

- padeda įstaigos vadovui formuoti personalo sudėtį;

- padeda įstaigos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą įstaigoje;

- padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;

- tvarko savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos personalo bei savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų asmens bylas, rengia, registruoja ir komplektuoja darbo sutartis, atsako už jų originalų saugumą;

- tvarko valstybės tarnautojų pažymėjimų apskaitą;

- koordinuoja konkursų į valstybės tarnautojų pareigas eigą, organizuoja konkursus į savivaldybės įstaigų vadovų, Savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas;

- tvarko savivaldybės tarybos narių, savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymo apskaitą, pagal poreikį rengia mokymo planus, rengia mokymo ataskaitas, palaiko ryšius su valstybės tarnautojų mokymo bei kitomis mokymo įstaigomis;

- sudaro savivaldybės valstybės tarnautojų pareigybių sąrašus, atlieka organizacinį darbą, rengiant savivaldybės institucijų bei Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

- teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui pranešimus apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią ir pabaigą, nedraudiminius laikotarpius, tėvystės atostogas, atostogas vaikui prižiūrėti;

- skaičiuoja valstybės politikų ištarnautus Lietuvos valstybei metus, valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažą; valstybės tarnautojų tarnybos Druskininkų savivaldybės institucijoje ar Druskininkų savivaldybės administracijoje stažą; Savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo įstaigoje stažą, profesinio ir/ar vadovaujamo darbo patirtį;

- analizuoja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir Savivaldybės administracijos filialų - seniūnijų (Savivaldybės administracijos struktūrinių teritorinių padalinių veiklos nuostatus, valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų pareigybių aprašymus; supažindina personalą su pareigybių aprašymais;

- organizuoja savivaldybės įstaigų vadovų (išskyrus švietimo), valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, veiklos vertinimą;

- teikia savivaldybės administracijos direktoriui rašytinę informaciją apie Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų tarnybinius nusižengimus ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo drausmės pažeidimus ir juos tiria;

- pagal kompetenciją užmezga ir palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis bei kitais Lietuvos Respublikos miestų (rajonų) savivaldybių administracijų padaliniais ir į struktūrinius padalinius neįeinančiais valstybės tarnautojais bei savivaldybių administracijų darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, analizuoja jų patirtį;

- nustatyta tvarka nagrinėja gautus asmenų prašymus ir skundus, apibendrina prašymuose ir skunduose keliamas problemas, teikia pasiūlymus, kaip spręsti šias problemas bei rengia atsakymus;

- dalyvauja įgyvendinant Druskininkų savivaldybės strateginius planus;

- rengia nustatyta tvarka ataskaitas, teikia išvadas;

- dalyvauja komisijų bei darbo grupių veikloje;

- pateikia pagal bylų nomenklatūrą archyvui sutvarkytus dokumentus;

- saugo asmens duomenis, gaunamus pagal savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudarytas sutartis ir pagal šias sutartis teikiamus, ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai;

- saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;

- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.