Viso įrašų: 6
Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Jurgita Naruckienė [email protected] +370 313 52 913 Skyriaus veiklos koordinavimas
Inga Jakavonienė [email protected] +370 313 52 401
Justina Vasilienė [email protected] +370 313 52 401 Ūkinė finansinė švietimo veikla
Lina Černiauskienė [email protected] +370 313 53 372 Bendrasis ugdymas ir neformalusis vaikų švietimas
Monika Vaikšnorienė [email protected] +370 313 53 372 Suaugusiųjų neformalusis švietimas, sportas, pedagogų kvalifikacija
Airija Domutytė [email protected] +370 313 52 401 Neformalusis švietimas

- analizuoja švietimo būklę, pasitelkęs Atvirą informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemą (toliau – AIKOS), teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas. Teikia visuomenei ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus savivaldybės tarybai ir savivaldybės administracijos direktoriui;

- rengia savivaldybės ilgalaikius švietimo, sporto plėtros tikslų ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projekto švietimo ir sporto veiklų dalį, švietimo ir sporto plėtotei skirtas savivaldybės investicines programas, savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jų įgyvendinimą;

- teikia savivaldybės tarybai ir savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;

- tvarko švietimo informacines sistemas, prižiūri, kaip vykdomas mokyklų duomenų teikimas. Konsultuoja mokyklas, derina jų bendrus poreikius diegiant mokyklų informacines sistemas;

- organizuoja ir tvarko savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą. Nustato mokyklų nelankančius vaikus ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindamas, kad visi savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;

- koordinuoja savivaldybės švietimo ir sporto įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais;

- organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą, koordinuoja vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą švietimo įstaigose;

- organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) teisės aktų nustatyta tvarka;

- koordinuoja visų su švietimo ir sporto politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimą savivaldybėje;

- atlieka savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę;

- vykdo savivaldybės mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimą;

- organizuoja savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją;

- dalyvauja konkursų savivaldybės švietimo įstaigos vadovų pareigoms eiti komisijose, rengia švietimo įstaigų vadovų pareigybių aprašymus;

- atlieka savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones. Padeda nevalstybinėms švietimo įstaigoms;

- inicijuoja savivaldybės švietimo tarybos kūrimąsi;

- rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą dėl:

- savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano patvirtinimo, savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos, leidimų steigti filialus;

- savivaldybės švietimo ir sporto įstaigų nuostatų, įstatų, jų pakeitimų ir papildymų;

- pritarimo savivaldybės mokyklų strateginiams planams ir ugdymo planams;

- savivaldybės neformaliojo švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos;

- mokslo metų pradžios ir trukmės savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose ir ugdymo pagal neformaliojo švietimo programas pradžios savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;

- asmenų priėmimo į savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklas, bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos nustatymo;

- neformaliojo švietimo programų vykdymo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;

- savivaldybės mokyklų aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis ir turimų vadovėlių perskirstymo tarp pavaldžių mokyklų, kurių mokiniai pereina iš vienos mokyklos į kitą;

- atlyginimo dydžio nustatymo už:

- vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą;

- ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklos nuostatuose (įstatuose) nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas;

- savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, taip pat dėl teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

- neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo tvarkos;

- savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių nemokamo vežimo į mokyklas ir atgal pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą organizavimo; mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į bendrojo ugdymo mokyklą (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), vežimo į mokyklą ir atgal tvarkos ir atvejų nustatymo;

- sąlygų organizuoti vaikų ir mokinių maitinimą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo;

- kvalifikacijos tobulinimo išlaidų mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems asmenims apmokėjimo tvarkos;

- materialinės paramos teikimo ar tam tikrų išlaidų kompensavimo mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems specialistams tvarkos nustatymo;

- sporto politikos priemonių;

- rengia kitus su skyriaus vykdomomis funkcijomis susijusius savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą;

- rengia pagal kompetenciją Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus ir teikia ataskaitas apie jų vykdymą;

- dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projektus švietimo programoms įgyvendinti, koordinuoja jų vykdymą, vadovaujantis Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu bei kitais teisės aktais, skaičiuoja ir analizuoja lėšas, skirtas švietimo įstaigų ugdymo reikmėms tenkinti bei ūkio lėšas švietimo įstaigų, sanatorijos ir lavinamųjų klasių išlaikymui;

- derina ir analizuoja švietimo įstaigų darbuotojų etatų ir tarifinius sąrašus;

- koordinuoja reorganizuojamų, likviduojamų ar pertvarkomų mokyklų mokymosi sutartyse numatytų mokyklų finansinių atsiskaitymų užbaigimą, kontroliuoja turto paskirstymą;

- dalyvauja vykdant Savivaldybės plėtros strateginius planus bei padeda įgyvendinti Savivaldybės institucijų suformuotą švietimo ir sporto politiką;

- inicijuoja, organizuoja ir dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių programų, valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti bei projektus, finansuojamus minėtų šaltinių lėšomis; dalyvauja priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant šiuos projektus;

- organizuoja gyventojų pasiūlymų, prašymų, pareiškimų bei skundų švietimo, sporto organizavimo klausimais nagrinėjimą;

- dalyvauja komisijų bei darbo grupių veikloje;

- rengia ataskaitas, teikia išvadas;

- pateikia pagal bylų nomenklatūrą archyvui sutvarkytus dokumentus;

- saugo asmens duomenis, gaunamus pagal Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudarytas sutartis ir pagal šias sutartis teikiamus, ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai;

- saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;

- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.