Viso įrašų: 6
Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Jurgita Rudienė [email protected] +370 313 40 113 Projektų administravimas
Rūta Kazlauskienė [email protected] +370 313 40 113 Projektų administravimas
Rasa Lukšienė [email protected] +370 313 52 676 Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas, kaimo bendruomenių rėmimas, projektų administravimas
Dalia Gustaitė [email protected] +370 313 90 009 Strateginis planavimas, projektų administravimas
Irma Šikšnelienė [email protected] +370 313 40 122 Projektų administravimas
Judita Kuncaitytė [email protected] +370 313 52 676

- kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie savivaldybės ir apskrities ekonominę bei socialinę raidą bei teikia pasiūlymus ekonominės – socialinės plėtros perspektyvoms ir prioritetinėms sritims nustatyti;

- dalyvauja rengiant Alytaus regiono strateginio valdymo dokumentus, kuria Savivaldybės ekonominio, socialinio vystymo strategiją, koordinuoja Savivaldybės strateginio valdymo dokumentų rengimą, jų įgyvendinimą ir ataskaitų rengimą, vykdo stebėseną ir situacijos pokyčio analizę;

- padeda kurti investicijų pritraukimo ir skatinimo politiką, nuolat ieškoti potencialių investuotojų;

- koordinuoja investuotojų ir Savivaldybės bendradarbiavimą;

- bendradarbiauja su viešojo ir privataus sektorių partnerystės plėtrą ir vykdymą kuruojančiomis ir kontroliuojančiomis valstybės institucijomis;

- koordinuoja ir organizuoja smulkaus ir vidutinio verslo plėtros skatinimo priemonių įgyvendinimą bei bendruomenių paramos teikimą Savivaldybėje;

- bendradarbiauja su savivaldybės, regiono, šalies ir užsienio institucijomis investicijų pritraukimo, verslo skatinimo bei bendruomenių rėmimo srityse;

- renka ir viešina informaciją apie galimybes gauti finansinę paramą iš įvairių finansinių šaltinių, identifikuoja projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus;

- ieško projektų finansavimo šaltinių;

- koordinuoja, organizuoja ir rengia investicinius projektus, galimybių studijas, programų ir projektų paraiškas įvairių finansinių šaltinių finansavimui gauti, administruoja investicinių projektų įgyvendinimą bei rengia ataskaitas;

- rengia Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų panaudojimo prognozes pagal administruojamus prioritetus ir priemones, imasi priemonių, kad Europos Sąjungos fondų lėšos nebūtų prarastos;

- dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo / administravimo grupių veikloje;

- analizuoja ir sistemina skyriaus veiklai aktualią informaciją;

- rengia:

1. Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;

2. Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, kontroliuoja skyriaus parengtų sutarčių vykdymą, teikia ataskaitas apie sutarčių vykdymą;

3. prižiūri Savivaldybės interneto svetainės skyrius, susijusius su projektais, investicijomis, planavimo dokumentų viešinimu bei parama smulkiam ir vidutiniam verslui bei bendruomenėms, ir atnaujina informaciją;

- pagal kompetenciją nustatyta tvarka dalyvauja nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.