Druskininkų savivaldybės apdovanojimai
2005 2010 2011 2014 2018
 
Spausdinti
Puslapis lietuvių kalba
English

Savivaldybės biudžetinė įstaiga  
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 51 517, 59 159
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264
PVM mok. kodas LT100008196411

Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės meras

 

ADMINISTRACIJA
 

Naujienų prenumerata

Įveskite savo el.pašto adresą ir
gaukite mūsų naujienas pirmieji

Savivaldybė Meras Taryba

PradžiaBENDRUOMENINĖS VEIKLOS RĖMIMAS

Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Druskininkų savivaldybėje


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nevyriausybinių veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – priemonė) įgyvendinimui  Druskininkų savivaldybėje šiais metais skyrė 14 127,00 Eur.

   Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą, tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo. 

  Iki 2023 m. birželio 30 d. vyko projektų paraiškų teikimas. Buvo pateikta 10 bendruomeninių organizacijų paraiškų, kurias vertino Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos ir vertinimo komisija. 2023 m. liepos 21 d. Vertinimo komisijos posėdžio protokolu Nr. NLK-80 buvo nuspręsta skirti finansavimą 10-čiai kaimo bendruomeninių projektų paraiškų. Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. liepos 21 d. įsakymu Nr.A1-622 „Dėl lėšų skyrimo bendruomeninėms organizacijoms“ lėšos skirtos šiems projektams:

 * * * * * * * * * * *


Kviečiame dalyvauti nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Druskininkų savivaldybėje paraiškų teikimo konkurse


Galimi pareiškėjai: Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijų teritorijose veikiančios bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas.

Konkursui skiriama lėšų suma (įsakymas): Leipalingio seniūnijai–6872,00 Eur,  Viečiūnų seniūnijai–7255,00 Eur. Vienam projektui didžiausia skiriama lėšų suma 3000,00 Eur , mažiausia -500,00 Eur.

 

Paraiškų pateikimo tvarka:

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Projektų paraiškų priėmimo pradžia 2023 m. birželio 5 d., pabaiga 2023 m. birželio 30 d. 15.00 valanda.

Užpildytos paraiškos pateikiamos vokuose adresu Vilniaus al. 18, Druskininkai, skenuotos arba pasirašytos saugiu elektroniniu parašu el.paštu [email protected] . Paraiškos, pateiktos po birželio 30 d. 17 val., nebus vertinamos.

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

•                         socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų neįgaliųjų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas;  veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir (ar)  grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

•                         veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims bei asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos jiems, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);

•                         veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra), veikla, skirta bendruomenės narių bei jaunimo medijų ir informacinio raštingumo stiprinimui kovai su dezinformacija ir propaganda;

•                         veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos. Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų;

•                         veikla, skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

Projekto, kuriam įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų suma yra didesnė nei 4 500 Eur, įgyvendinimo veikloms, nurodytoms šiame papunktyje, pramoginio pobūdžio renginiams (ekskursijos, išvykos, kulinarinės kelionės, bilietai į renginius, švenčių ir festivalių organizavimas) gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. šiam projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

•                         bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

                          

Paraiškų rengimo ir pateikimo tvarka:

1. Paraiškos rengiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašu, patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. A1-80 (toliau - Aprašas)  , Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Druskininkų savivaldybės mero 2023 m. gegužės 30 d. potvarkiu Nr. M3-64 (Savivaldybės tvarkos aprašas)  ir Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus  2023 m. kovo24 d. įsakymu Nr.V35-250 ,, Dėl lėšų paskirstymo nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje“ (Įsakymas).

1.1. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projekto paraiška (Paraiškos forma); 

1.2. Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano  2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkurso paraiškos priedas -  Bendra projekto įgyvendinimo sąmata (Sąmata). 

 

Dokumentai (arba kopijos) teikiami kartu su paraiška:

2. Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų kopijas:

2.1. pareiškėjo steigimo dokumento, jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre (tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);

2.2. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;

2.3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

2.4. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – projekto partnerio (-ių) sutikimas (-ai) dalyvauti projekte (Aprašo 7 priedas);

2.5. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

 

Kontaktinis asmuo:  Alvydas Varanis, tel. (8 313) 47 917, el.p. [email protected]         

 Rasa Lukšienė,   tel. (8 313) 52 676,  el.p. [email protected]

 Telefonu teirautis: darbo dienomis  nuo 8.00 val iki 17.00 val.,  pietų pertrauka 12.00-12.45 val.,  penktadieniais  nuo 8.00 val iki 15.00 val.

 

* * * * * * * * * * *


KVIETIMAS DALYVAUTI NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.6 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖJE PARAIŠKŲ TEIKIMO KONKURSE


Druskininkų savivaldybės administracija, įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ kviečia teikti paraiškas projektams finansuoti.

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2022 m. gegužės 16 d. iki 2022 m. birželio 13 d. 17.00 val.

Paraiškų teikimo vieta Druskininkų savivaldybės administracija, Vilniaus al. 18, Druskininkai.

Konkursui skiriama lėšų suma (įsakymas): Leipalingio seniūnijai–6793,00 Eur,  Viečiūnų seniūnijai–7327,00 Eur. Vienam projektui didžiausia skiriama lėšų suma 3000,00 Eur , mažiausia -500,00 Eur.

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu;

2. veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, migrantams įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, migrantams, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);

3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);

4. veikla, skirta 2022 metams Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. XIV‑314 „Dėl 2022 metų paskelbimo Savanorystės metais“, paskelbtais Savanorystės metais (toliau – Savanorystės metai) paminėti savanoriškos veiklos skatinimui ir sklaidai (savanoriškos veiklos programų rengimas, savanorių kompetencijų ir gebėjimų ugdymas, akcijų ir kitų priemonių, skirtų bendruomenės įtraukimui į savanorišką veiklą skatinti organizavimas, gerosios patirties sklaida);

5. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba religinės bendruomenės ir bendrijos;

6. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

Projekto, kuriam įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų suma yra didesnė nei 4 500 Eur, įgyvendinimo veikloms, nurodytoms šiame papunktyje, pramoginio pobūdžio renginiams (ekskursijos, išvykos, kulinarinės kelionės, bilietai į renginius, švenčių ir festivalių organizavimas) gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. šiam projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų. 

7. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams).

Galimi pareiškėjai: Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijų teritorijose veikiančios bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;

Paraiškų rengimo ir pateikimo tvarka:

1. Paraiškos rengiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašu patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. A1-223 (toliau - Aprašas) , Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V35-385 (Savivaldybės tvarkos aprašas)   ir Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus  2022 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr.V35-439 ,, Dėl lėšų paskirstymo nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėseįgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje (Įsakymas).

1.1. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkurso paraiška (Paraiškos forma);

1.2. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano  1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkurso paraiškos priedas -  Bendra projekto įgyvendinimo sąmata  (Sąmata).

2. Pateikiamas vienas Paraiškos ir paraiškos dokumentų egzempliorius. Dokumentai siunčiami el. paštu [email protected], paštu arba pristatomi į vietą adresu: Vilniaus al. 18, Druskininkai.

 

Dokumentai (arba kopijos) teikiami kartu su paraiška

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų kopijas:

1.  jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;

2. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Aprašo 5 priedo formą);

3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

4. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyto / nurodytos Aprašo 1 priedo 2.4 papunktyje;

5. projekto vadovo, projekto veiklų vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);

6. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

7. aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su pareiškėjo viešai paskelbtu (-ais) 2020 metų ir (ar) 2021 metų metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu (-iais) ir veiklos ataskaita (-omis). 

Kontaktinis asmuo:  Alvydas Varanis, tel. (8 313) 47 917, el.p. [email protected]         

 Rasa Lukšienė,   tel. (8 313) 52 676,  el.p. [email protected] 

Telefonu teirautis: darbo dienomis  nuo 8.00 val iki 17.00 val.,  pietų pertrauka 12.00-12.45 val.,  penktadieniais  nuo 8.00 val iki 15.00 val.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašu patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. A1-223 (Aprašas).

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. V35-385 ( Savivaldybės tvarkos aprašas).

 * * * * * * * * * * *

 

Skirtas projektų finansavimas įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

 

Informuojame, kad Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V35-910 „Dėl projektų finansavimo įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, skirtas finansavimas 8 bendruomenėms:

Bendruomenės pavadinimas

Projekto pavadinimas

Skirtas finansavimas, Eur

Leipalingio miestelio bendruomenė

Bendruomenės veiklų gerinimas

2647,00

Ricielių kaimo bendruomenė

Sportas -sveikata

2100,00

Stračiūnų bendruomenė

KES-arčiau žmonių

1700,00

Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus parapija

Parapijos namai-visų namai

2000,00

Švendubrės kaimo bendruomenė

Sportuojanti bendruomenė – puiki kaimo ateitis

1344,00

Neravų kaimo bendruomenė

Čia mano kaimas

1650,00

Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenė

Šauni bendruomenė

1500,00

Viečiūnų kaimo bendruomenė ,,Versmė“ -

Atrask save aktyviai ir kūrybiškai veikiant bendruomenėje

1500,00


 

Druskininkų savivaldybės administracijai vykdant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimą Druskininkų savivaldybėje 2018 metai įgyvendinti projektai

Leipalingio seniūnijoje įgyvendinti projektai:

Pareiškėjo pavadinimas

Įgyvendintas projektas

Projektui skirta suma eurais

Leipalingio miestelio bendruomenė

Švietėjiškų veiklų, kurios skatina kūrybiškumą, saviraišką, bendruomenės telkimą sąlygų gerinimas ir veiklų organizavimas (Padėkos vakaras, Kalėdinis miestelis)

3000

Jovaišių kaimo bendruomenė

Telkti bendruomenės narius bendroms švietėjiškoms veikloms, sukuriant sąlygas aktyviam ir įdomiam laisvalaikiui. Puoselėti tradicijas, kultūrines vertybes, organizuojant tradicinius renginius.

980

Druskininkų vietos veiklos grupė

Skatinti Leipalingio seniūnijos kaimo bendruomenių savarankiškumą, sutelktumą, tarpusavio bendradarbiavimą ir pasitikėjimą, kūrybiškumą ir naujų idėjų įgyvendinimą, siekiant patenkinti bendruomenės narių poreikius.

2500

Viečiūnų seniūnijoje įgyvendinti projektai:

Pareiškėjo pavadinimas

Įgyvendintas projektas

Projektui skirta suma eurais

Viečiūnų kaimo bendruomenė "Versmė"

 

Viečiūnų  kaimo bendruomenės "Versmė" ir Švendubrės kaimo bendruomenės tarpusavio bendradarbiavimo derinimas. Stiprinti bendruomenių tarpusavio santykius, bendruomenių narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, skatinti veiklas

 

2224

Druskininkų Šv.apaštalo Baltramiejaus parapija

 

Šv.apaštalo Baltramiejaus parapijos bendruomenės sutelktumo ir tarpusavio pasitikėjimo stiprinimas

1000

Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenė

 

Skatinti ir plėsti žmonių pažintinį bei kultūrinį akiratį, skleisti informaciją apie kaimų istoriją, dalintis istorine medžiaga.

1000

Druskininkų vietos veiklos grupė

 

Skatinti Viečiūnų seniūnijos kaimo bendruomenių savarankiškumą, sutelktumą, tarpusavio bendradarbiavimą ir pasitikėjimą, kūrybiškumą ir naujų idėjų įgyvendinimą, siekiant patenkinti bendruomenės narių poreikius.

3000

Neravų kaimo bendruomenė

 

Sustiprintas Neravų bendruomenės sutelktumas, sukurtas prasmingas laisvalaikio užimtumas. Perteikti kultūriniai papročiai ir tradicijos.

800

 

 

 

KVIETIMAS DALYVAUTI NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖJE PARAIŠKŲ TEIKIMO KONKURSE

                                                

Druskininkų savivaldybės administracija, įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ kviečia teikti paraiškas projektams finansuoti.

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2021 m. birželio 14 d. iki 2021 m. liepos 5 d. 17.00 val.

Paraiškų teikimo vieta : Druskininkų savivaldybės administracija ,Vilniaus al. 18, Druskininkai

Konkursui skiriama lėšų suma (įsakymas): Leipalingio seniūnijai–6571 Eur. Viečiūnų seniūnijai–7630 Eur. Vienam projektui didžiausia skiriama lėšų suma 3000 Eur. , mažiausia -500 Eur.

Tinkamomis finansuoti veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu;

2. veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);

3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);

4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba religinės bendruomenės ir bendrijos;

5. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

6. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

 

Galimi pareiškėjai: Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijų teritorijose veikiančios bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;

Paraiškų rengimo ir pateikimo tvarka:

1.Paraiškos rengiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašu patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A1-246 (aprašas) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9ec5d4808c8b11eb9fecb5ecd3bd711c/asr , Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.5 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2021m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V35-429 (savivaldybės tvarkos aprašas) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/98ae5a12b29011eba6328c92adabc234?positionInSearchResults=9&searchModelUUID=35333e95-be0f-4173-bc41-e08e582e3595 ir Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus  2021m. birželio 11 d. įsakymu Nr.V35-581 ,,Dėl lėšų paskirstymo įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (įsakymas). (paraiškos forma) (sąmata)

2. Pateikiamas vienas Paraiškos ir paraiškos dokumentų egzempliorius. Dokumentai siunčiami el. paštu [email protected], paštu arba pristatomi į vietą adresu: Vilniaus al. 18, Druskininkai.

3. Dokumentai (arba kopijos) teikiami kartu su paraiška:

3.1. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;

3.2. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Aprašo 5 priedo formą);

3.3.jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

3.4. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyto / nurodytos Aprašo 1 priedo 2.4 papunktyje;

3.5. projekto vadovo, projekto veiklų vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);

3.6. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti;

3.7. aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su pareiškėjo viešai paskelbtu (-ais) 2019 metų ir (ar) 2020 metų metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu (-iais) ir veiklos ataskaita (-omis).

 

Kontaktinis asmuo: Alvydas Varanis, tel 831347917, el.p. [email protected]           Rasa Lukšienė  tel. 831352676 el.p. [email protected] 

Telefonu teirautis: darbo dienomis  nuo 8.00 val iki 17.00 val. pietų pertrauka 12.00-12.45 val.                  penktadieniais  nuo 8.00 val iki 15.00 val.

 

 

********************************************************

  

Kvietimas dalyvauti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje paraiškų teikimo konkurse


Druskininkų savivaldybės administracija, įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ kviečia teikti paraiškas projektams finansuoti.

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2020 m. balandžio 20 d. iki 2020 m. gegužės 29 d. 15.00 val.

Paraiškų teikimo vieta : Druskininkų savivaldybės administracija ,Vilniaus al. 18, Druskininkai

Paraiškos formą rasite čia. 

Paraiškos sąmatą rasite čia. 

Konkursui skiriama lėšų suma (įsakymas): Leipalingio seniūnijai–6615 Eur. Viečiūnų seniūnijai–7670 Eur. Vienam projektui didžiausia skiriama lėšų suma 3000 Eur. , mažiausia -500 Eur.

Finansuotinos veiklos: Leipalingio seniūnijoje (protokolas):

              1. Veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);- sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių  telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

2. Veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas), bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

 

Viečiūnų seniūnijoje (protokolas):

1.Veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas), bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

 

Paraiškų teikėjai: Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijų teritorijose veikiančios:

1. bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;

2. nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;

3. religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Paraiškų rengimo ir pateikimo tvarka:

1.Paraiškos rengiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.5 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašu patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. A1-86 (aprašas), Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.5 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje tvarkos aprašu patvirtintu Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2020m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-35-283 (savivaldybės tvarkos aprašas ir Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus  2020m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.V35-306 ,,Dėl lėšų paskirstymo įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano 1.5 priemonę ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (įsakymas).

2. .Pateikiamas vienas Paraiškos ir paraiškos dokumentų egzempliorius. Dokumentai siunčiami paštu arba pristatomi į vietą adresu: Vilniaus al. 18, Druskininkai, užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, Priemonės pavadinimas „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, nurodytas seniūnijos pavadinimas, kurioje registruotas pareiškėjas, veiklos (-ų) pavadinimas (-ai), prie kurios (-ių) priskiriamas vykdomas projektas, pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

3. Dokumentai (arba kopijos) teikiami kartu su paraiška:

3.1. pareiškėjo steigimo dokumentą (pvz.: nuostatus, įstatus) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla), jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre;

3.2. pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitą jeigu ši nepateikta Juridinių asmenų registrui (jei juridinis asmuo veikia trupiau nei metus, pareiškėjas, teikdamas paraišką, prideda laisvos formos ataskaitą apie faktinę veiklą nuo steigimo datos);

3.3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (pagal Aprašo 5 priedo formą);

3.4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

3.5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimą / sutartį;

3.6. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz.: gyvenimo aprašymą):

3.7. kitus dokumentus , kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Kontaktinis asmuo: Alvydas Varanis, tel 831347917, el.p. [email protected]   

  Vita Petkevičiūtė – Siliūnienė tel. 831359158 el.p. [email protected]           

Teirautis: darbo dienomis  nuo 8,00 val iki 17,00 val. Pietų pertrauka 12,00-12,45 val.                  Penktadieniais  nuo 8,00 val iki 15,00 val.

 

 

 


 

********************

Kvietimas dalyvauti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje paraiškų teikimo konkurse

 

Druskininkų savivaldybės administracija, įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ kviečia teikti paraiškas projektams finansuoti.

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2019 m. rugpjūčio 19 d. iki 2019 m. rugsėjo 20 d. 15.00 val.

Paraiškų teikimo vieta : Druskininkų savivaldybės administracija ,Vilniaus al. 18, Druskininkai

Konkursui skiriama lėšų suma (įsakymas): Leipalingio seniūnijai–6447,00 Eur. Viečiūnų seniūnijai–7994,00 Eur. Vienam projektui didžiausia skiriama lėšų suma 3000 Eur. , mažiausia -500 Eur.

Finansuotinos veiklos: Leipalingio seniūnijoje (protokolas):

1.- kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos;

2.- bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).

Viečiūnų seniūnijoje (protokolas):

1. – vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);

2.- kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos;

3.- sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

4. - bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).

Paraiškų teikėjai: Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijų teritorijose veikiančios:

  1. bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
  2. nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;
  3. religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų  įstatymas.

Paraiškų rengimo ir pateikimo tvarka:

1.Paraiškos rengiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašu patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-259 (aprašas), Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje aprašu patvirtintu Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2019m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-35-491 (savivaldybės aprašas)  ir Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus  2019-07-08 įsakymu NrV35-613 ,,Dėl lėšų paskirstymo įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (įsakymas).

2. .Pateikiamas vienas Paraiškos ir paraiškos dokumentų egzempliorius. Dokumentai siunčiami paštu arba pristatomi į vietą adresu: Vilniaus al. 18, Druskininkai, užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, Programos pavadinimas „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, nurodytas seniūnijos pavadinimas, kurioje registruotas pareiškėjas, veiklos (-ų) pavadinimas (-ai), prie kurios (-ių) priskiriamas vykdomas projektas, pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

3. Dokumentai (arba kopijos) teikiami kartu su paraiška:

3.1. pareiškėjo steigimo dokumentą (pvz.: nuostatus, įstatus, steigimo sutartis) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);

3.2. pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitą jeigu ši nepateikta Juridinių asmenų registrui;

3.3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (pagal Aprašo 5 priedo formą);

3.4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

3.5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimą / sutartį;

3.6. jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymą apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti savanorių, dalyvavusių įgyvendinant projekto veiklas, skaičių, nurodant savanoriavimo laikotarpį ir įgyvendintas veiklas;

3.7. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz.: gyvenimo aprašymą);.

Kontaktinis asmuo: Alvydas Varanis, tel 831347917, el.p. [email protected]
Vita Petkevičiūtė – Siliūnienė tel. 831359158 el.p. [email protected]
Teirautis: darbo dienomis  nuo 8,00 val iki 17,00 val. Pietų pertrauka 12,00-12,45 val.
Penktadieniais  nuo8,00 val iki 15,00 val.

Pareiškėjo deklaracijos forma

Paraiškos forma


********************

Kvietimas dalyvauti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje paraiškų teikimo konkurse

 

Druskininkų savivaldybės administracija, įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ kviečia teikti paraiškas projektams finansuoti.

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2018 m. rugpjūčio 28 d. iki 2018 m. rugsėjo 28 d. 15.00 val.

Paraiškų teikimo vieta : Druskininkų savivaldybės administracija ,Vilniaus al. 18, Druskininkai

Konkursui skiriama lėšų suma (įsakymas): Leipalingio seniūnijai–6480 Eur. Viečiūnų seniūnijai–8024 Eur. Vienam projektui didžiausia skiriama lėšų suma 3000 Eur. , mažiausia -500 Eur.

Finansuotinos veiklos: Leipalingio seniūnijoje (protokolas):

1.- kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos;

2.- bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).

Viečiūnų seniūnijoje (protokolas):

1.- kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos;

2.- sporto ir sveikatinimo veikla ( sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

3. -bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla ( pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas.

 

Paraiškų teikėjai: Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijų teritorijose veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, nevyriausybinės organizacijos.

Paraiškų rengimo ir pateikimo tvarka:

1.Paraiškos rengiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašu patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-259 (aprašas), Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje aprašu patvirtintu Druskininkų savivaldybės tarybos 2017m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. T1-133 (savivaldybės aprašas)  ir Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus  2018-07-16 įsakymu NrV35-672 ,,Dėl lėšų paskirstymo įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (įsakymas).

2. .Pateikiamas vienas Paraiškos ir paraiškos dokumentų egzempliorius. Dokumentai siunčiami paštu arba pristatomi į vietą adresu: Vilniaus al. 18, Druskininkai, užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, Programos pavadinimas „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, nurodytas seniūnijos pavadinimas, kurioje registruotas pareiškėjas, veiklos (-ų) pavadinimas (-ai), prie kurios (-ių) priskiriamas vykdomas projektas, pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

3. Dokumentai (arba kopijos) teikiami kartu su paraiška:

3.1. pareiškėjo steigimo dokumentą (pvz.:nuostatus, įstatus, steigimo sutartis) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);

3.2. pareiškėjo vykdytos dvejų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitas;

3.3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (pagal Aprašo 5 priedo formą);

3.4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

3.5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimą / sutartį;

3.6. jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymą apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti sutartis su projekto veiklose faktiškai dalyvavusiais savanoriais;

3.7. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz.: gyvenimo aprašymą, mokslo baigimo diplomą, pažymėjimą);

3.8. pareiškėjo narių sąrašą

Kontaktinis asmuo: Alvydas Varanis, tel 831347917, el.p. [email protected]

PARAIŠKOS FORMA 

PAREIŠKĖJO DEKLARACIJOS FORMA

VERTINIMO ANKETA

 

IŠPLĖSTINIŲ SENIŪNAIČIŲ SUEIGŲ PRIIMTI SPRENDIMAI

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.3 PRIEMONĖS ,,REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMAS DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖJE

Pradedama įgyvendinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtinta nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonė ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė), (ministro įsakymas) kurios pagrindinis tikslas yraskatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.

Lėšos priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui skiriamos iš valstybės biudžeto. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-06-09 įsakymu Nr.A1-293 „Dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms, įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2017 metais, sąrašas“ Druskininkų savivaldybei šios Priemonės įgyvendinimui skirta 19729 Eur. (įsakymas).

Druskininkų savivaldybėje ši Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr.T1-133 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) (aprašas).

Skatinant bendruomenines organizacijas, kaip pačių bendruomenių narių įsteigtas ir valdomas organizacijas, savarankiškai priimti sprendimus ir įgyvendinti vietos bendruomenės poreikius tenkinančias veiklas, svarbus vaidmuo šios Priemonės įgyvendinime tenka bendruomeninėms organizacijoms, kurių atstovai yra įtraukiami į išplėstinę seniūnaičių sueigą. Ši sueiga priima sprendimą dėl konkrečioje teritorijoje, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti pagal šią Priemonę yra skiriamas finansavimas, prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų, vertina paraiškas, priima sprendimą, kuri organizacija (-os) vykdys projektą (-us), vertina projekto (-ų) įgyvendinimą. Taip patišplėstinėje seniūnaičių sueigoje patariamojo balso teise gali dalyvauti konkrečioje teritorijoje, kurioje sudaroma išplėstinė seniūnaičių sueiga, veikiančių NVO, tradicinių religinių bendruomenių atstovai. Druskininkų savivaldybėje sudaromos 2 išplėstinės seniūnaičių sueigos: Leipalingio seniūnijos ir Viečiūnų seniūnijos.

Kviečiame bendruomenines ir kitas nevyriausybines organizacijas teikti projektų paraiškas 2017 metams pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Druskininkų savivaldybėje.

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017 m. spalio 2 d. iki spalio 13 d. 15.00 val. (paskutinė paraiškų pateikimo diena).

Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr.V35-861 „Dėl lėšų paskirstymo įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 – 2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ paskirstytos lėšos Priemonei įgyvendinti (įsakymas).

Teritorijos, kurių gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą Aprašo nustatyta tvarka yra Druskininkų savivaldybės Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijos.

Paraiškų teikėjai: Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijų teritorijose registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, nevyriausybinės organizacijos.

Projektų vykdytinos ir finansuotinos veiklos sritys patvirtintos Leipalingio ir Viečiūnų išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimais.

Leipalingio išplėstinė seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos šios prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos Priemonei įgyvendinti (protokolas):

- vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);

- kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo (-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba);

- bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Viečiūnų išplėstinė seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos šios prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos Priemonei įgyvendinti (protokolas):

- socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, senyvo amžiaus, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos sau nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

- vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);

- kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo (-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba);

- sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

- bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomenines organizacijas ir vietos valdžios institucijas bendradarbiauti, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);

- bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Paraiškų rengimas. Paraiškos rengiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje Aprašu ir teikiamos tik pagal patvirtintą formą Paraiškos forma,

Paraiškų teikimo tvarka:

1. Pareiškėjai pagal Druskininkų savivaldybės tarybos 2017-08-29 sprendimu Nr.T1-133 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje aprašo (toliau – Aprašas) nustatytą formą (Aprašo 1 priedas) užpildytą paraišką pateikia Druskininkų savivaldybės administracijai.

2.Pateikiamas vienas Paraiškos ir paraiškos dokumentų originalas bei Paraiškos ir paraiškos dokumentų elektroninė versija, įrašyta elektroninėje laikmenoje Word formatu. Dokumentai siunčiami paštu arba pristatomi į vietą adresu: Vilniaus al. 18, Druskininkai, užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, Programos pavadinimas „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, nurodytas seniūnijos pavadinimas, kurioje registruotas pareiškėjas, veiklos (-ų) pavadinimas (-ai), prie kurios (-ių) priskiriamas vykdomas projektas, pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

3. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinti ir kartu su pridedamais dokumentais susegti į segtuvus. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos ir elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.

Kontaktiniai asmenys:

Vita Petkevičiūtė-Siliūnienė, tel.8 313 59158, el.p. [email protected].

Vertinkite: Balsų skaičius: 1
   Išplėstinė paieška
Prisijungimas gyventojams
 

 


 

 

 
Administracijos darbo laikas

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 iki 15.00 val.
Pietų pertrauka: 12-12:45 val. 

Asmenų prašymų ar skundų priėmimo valandos:
Pirmadienį – trečiadienį nuo 7.00 val. iki 17.00 val.
Ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 7.00 iki 15.00 val.


 
Kaip mus rasti?
Susisiekite su mumis  
Tel. (8 313) 55 355, 51 517
[email protected]
 
    

 

Visos teisės saugomos. © Druskininkų savivaldybės administracija.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką Druskininkų savivaldybės administracijos sutikimą.
Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.