Druskininkų savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 55 355
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264Horizontalus meniu
 • Savivaldybė
 • Atributika
  Garbės piliečiai
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Istorija
  Strategija
 • Meras
 • Meras
  Vicemerai
  Mero veiklos ataskaitos
  Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorė
 • Taryba
 • Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Nuolatinės komisijos
  Etikos komisija
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos komitetų posėdžiai
  Tarybos kadencijos
  Veiklos ataskaitos
  Ataskaitų suvestinė
  Kita
 • Pirmas
 • Vertikalus kairėje
 • Turizmas
 • Projektai ir investicijos
 • Vykdomi projektai
  Įgyvendinti projektai
  Planuojami projektai
  Pasiūlymai investuotojui
  Vykdomų projektų aktualijos
  Kultūros paveldas abipus sienos
  Turizmui draugiški miestai
  Išmanusis miestas IX
 • Finansai ir verslas
 • Biudžetas
  Mokesčiai
  Vietinės rinkliavos
  Valstybės rinkliavos
  Licencijų, leidimų išdavimas
  Lengvatos
  Parama verslui
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Švietimas Sportas
 • Veikla
  Švietimo įstaigos
  Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
  Bendrasis ugdymas
  Metodinė veikla
  Neformalusis vaikų švietimas
  Neformalus vaikų švietimas papildantis formalųjį švietimą
  Specialusis ugdymas
  Švietimo pagalba
  Priėmimas į švietimo įstaigas
  Egzaminų rezultatai
  Neformalus suaugusiųjų švietimas ir tęstinis mokymasis
  Jaunimas
  Vaikų vasaros poilsis
  Vaikų vasaros stovyklos
  Sportas
 • Kultūra
 • Kultūros naujienos
  Kultūros įstaigos
  Druskininkų kultūros centras
  Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka
  Muziejai ir galerijos
  Ryškiausi renginiai
  Asociacijos ir menininkai
  Dokumentai
 • Socialinė parama
 • Piniginė socialinė parama
  Būsto šildymo kompensacijos
  Išmokos vaikams
  Socialinės paslaugos
  Neįgaliųjų dienos centras
  Socialinės priežiūros akreditacija
  Asmeninė pagalba
  Globa
  Atvejo vadyba
  Užimtumas
  Pritaikymas neįgaliesiems
  Parama maisto produktais
  Parama mokiniams
  Mokesčio už darželį mažinimas
  Savivaldybės skiriama parama
 • MIESTO ŪKIS IR INFRASTRUKTŪRA
 • Šiluma
  Aplinkosauga
  Vanduo
  Transportas
  Būstas
  Statinių priežiūra
  Leidimai žemės darbams
  Kapinių priežiūra
  Bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka ir skyrimas
  Infrastruktūra
  Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimas
 • Seniūnijos
 • Leipalingio seniūnija
  Aktualijos
  Leipalingio seniūnijos kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
  Viečiūnų seniūnija
  Aktualijos
  Viečiūnų seniūnijos kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
 • KAIMIŠKOSIOS BENDRUOMENĖS
 • Savivaldybės įstaigos
 • savivaldybės valdomos įmonės
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Civilinė sauga
 • Mobilizacija
 • Jaunimas
 • Jaunimo reikalų taryba
  Viešosios paslaugos ir infrastruktūra
  Savanorystė
  Aktualijos
 • TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS
 • ADMINISTRACIJA
 • Struktūra ir kontaktinė informacija
 • Administracijos vadovai
  Valdymo struktūros schema
  Savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Norminiai teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Valstybės garantuojama teisinė pagalba
  Vartotojų teisių apsauga
  Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas
 • Savivaldybės administracijos darbo taryba
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Lėšos veiklai viešinti
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Posėdžių salių nuoma
 • Administracinė našta
 • Paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Karjera
 • Pranešėjų apsauga
 • Administravimas
 • Atsijungti
 • Korupcijos prevencija
 • Naujienų prenumerata
 • Asmens duomenų apsauga

   

  INFORMACIJA APIE DUOMENŲ SAUGĄ

  Druskininkų savivaldybės administracija  asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

   

  DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

   1.      Susipažinti su savo asmens duomenimis.

  Duomenų subjektas gali kreiptis į Savivaldybės administraciją su prašymu:

  • patvirtinti, kad Savivaldybės administracija tvarko Duomenų subjekto asmens duomenis;
  • pateikti Duomenų subjektui šių duomenų kopiją;
  • suteikti informaciją apie tvarkomus Duomenų subjekto asmens duomenis, pavyzdžiui, kokius Duomenų subjekto asmens duomenis Savivaldybės administracija renka, kokiu tikslu juos tvarko, kam ir kokiu tikslu juos teikia, atskleidžia, ar šiuos duomenis perduoda už Europos Sąjungos ribų, kokias saugumo priemones jiems taiko ir kitą informaciją apie Duomenų subjekto asmens duomenis.

  2. reikalauti ištaisyti asmens duomenis.

  Jei Duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į Savivaldybės administraciją. Savivaldybės administracija patikrina Duomenų subjekto asmens duomenis ir Duomenų subjekto prašymu, ištaiso netikslius asmens duomenis ir / ar papildo neišsamius asmens duomenis.

  3. reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“).

  Duomenų subjektas gali kreiptis į Savivaldybės administraciją su prašymu ištrinti asmens duomenis šiais atvejais:

  • kai jie nebėra reikalingi įgyvendinti tikslams, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  • kai Duomenų subjektas atšaukė savo sutikimą (jei asmens duomenų tvarkymas buvo pagrįstas sutikimu) ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis;
  • kai Duomenų subjektas pasinaudojo teise nesutikti, kad Savivaldybės administracija tvarkytų su Duomenų subjektu susijusius asmens duomenis pagal Reglamento (ES) 2016/679 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti asmens duomenis;
  • kai Duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai;
  • kai Duomenų subjekto asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisėje, kuri taikoma Savivaldybės administracijai, nustatytos teisinės prievolės.
  • Savivaldybė neprivalo įgyvendinti Duomenų subjekto prašymo ištrinti asmens duomenis, jeigu Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, siekiant laikytis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teise, kuri taikoma Savivaldybės administracijai, nustatytos teisinės prievolės, kuria reikalaujama tvarkyti duomenis, taip pat vykdant Savivaldybės administracijai pavestas viešosios valdžios funkcijas bei siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

  4. Teisę į Duomenų subjekto asmens duomenų perkeliamumą. Duomenų subjektas gali kreiptis į Savivaldybės administraciją su prašymu gauti su Duomenų subjekto susijusius asmens duomenis, kuriuos Duomenų subjektas pateikė Savivaldybės administracijai susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, taip pat Duomenų subjektas gali pateikti prašymą, kad Savivaldybės administracija persiųstų Duomenų subjekto asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kiek tai techniškai įmanoma ir kai: duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas Duomenų subjekto sutikimu ir Duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

  5. Teisė nesutikti. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Savivaldybės administraciją su prašymu dėl su Duomenų subjekto konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad Duomenų subjekto asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas dėl teisėtų Savivaldybės administracijos interesų.

  Savivaldybės administracija turi teisę neįgyvendinti šios teisės, jeigu Savivaldybės administracijos teisinės priežastys yra viršesnės už Duomenų subjekto interesus, teises ir laisves arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

  6. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo. Jeigu Duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenis Savivaldybės administracija tvarko pažeisdama Reglamentą (ES) 2016/679 ir/ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, Savivaldybės administracija pirmiausia prašo kreiptis tiesiogiai į ją.

  Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūną  tel. Nr. 8313 53837, el. p. [email protected], visais klausimais, susijusiais su Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2016/679.

  Jeigu Duomenų subjekto netenkins Savivaldybės administracijos siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Duomenų subjekto nuomone, Savivaldybės administracija nesiėmė pagal Duomenų subjekto prašymą būtinų veiksmų, Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresu Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. [email protected], vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 77 straipsnio 1 dalimi, arba kreiptis su ieškiniu į teismą pagal Reglamento (ES) 2016/679 79 straipsnį.

  DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PRIVATUMO POLITIKA

  Duomenų apsaugos pareigūnas

  Janina Sinkevičienė tel. (8 313) 60 745  el. paštas [email protected]

  Vertinkite: Balsų skaičius: 0

  © 2011 Druskininkų sav. administracija. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.