Druskininkų savivaldybės apdovanojimai
2005 2010 2011 2014 2018
 
Spausdinti
Puslapis lietuvių kalba
English

Savivaldybės biudžetinė įstaiga  
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 51 517, 59 159
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264
PVM mok. kodas LT100008196411

Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės meras

 

ADMINISTRACIJA
 

Naujienų prenumerata

Įveskite savo el.pašto adresą ir
gaukite mūsų naujienas pirmieji

Savivaldybė Meras Taryba

PradžiaKarjera

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SKELBIMAS

 

Druskininkų savivaldybės administracija skelbia konkursą į Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas. Darbo sritis – viešieji pirkimai.

Darbuotojui keliami reikalavimai:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu:

1.1. socialinių mokslų studijų krypčių grupės ekonomikos arba politikos mokslų, arba sociologijos, arba socialinio darbo, arba visuomenės saugumo studijų krypties;

1.2. arba teisės studijų krypčių grupės teisės studijų krypties;

1.3. arba verslo ir viešosios vadybos krypčių grupės verslo arba vadybos, arba finansų, arba apskaitos, arba žmonių išteklių vadybos, arba viešojo administravimo studijų krypties.

2. Turėti ekonomisto arba sociologo, arba socialinio darbuotojo, arba teisininko, arba verslo administratoriaus, arba vadybininko, arba finansininko, arba buhalterio profesinę kvalifikaciją.

3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešųjų pirkimų organizavimą ir atlikimą, civilinius teisinius santykius, teisėkūrą, dokumentų valdymą, asmens duomenų apsaugą, mokėti taikyti minėtus teisės aktus.

4. Sugebėti rengti dokumentus viešųjų pirkimų klausimais savo vykdomų funkcijų srityje.

5. Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

6. Mokėti analizuoti, sisteminiu požiūriu vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.

7. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.

8. Turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Word, MS Outlook, Internet Explorer programos).

9. Sugebėti atstovauti Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui savivaldybės ir kitose institucijose savo atliekamų funkcijų srityje.

Pagrindinės funkcijos:

1. Rengti prekių, paslaugų ar darbų pirkimo dokumentų, išskyrus technines specifikacijas, projektus bei kitą su viešųjų pirkimų vykdymu susijusią informaciją bei dokumentaciją.

2. Rengti vykdomų viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas, informacinius pranešimus ir teikti juos arba organizuoti jų teikimą Viešųjų pirkimų tarnybai.

3. Rengti viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių projektus.

4. Vykdyti viešųjų pirkimų procedūras Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymuose nustatyta tvarka (CVP IS).

5. Administruoti Druskininkų savivaldybės administracijos paskyrą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

6. Teisės aktų nustatyta tvarka įkelti viešųjų pirkimų informaciją ir duomenis į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS).

7. Atlik prekių, paslaugų ar darbų įsigijimus, naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) elektroniniu katalogu.

8. Registruoti planuojamus pirkimus, sudarytas sutartis programos „EcoCost“ pirkimų planavimo modulyje.

9. Dalyvauti Viešojo pirkimo komisijos ar kitų viešųjų pirkimų procedūroms organizuoti ir atlikti sudarytų komisijų darbe.

10. Rengti ir teikti su viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų kopijas įgyvendinančioms institucijoms, Viešųjų pirkimų tarnybai ir kitoms įstaigoms.

11. Analizuoti vykdomus viešuosius prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, teikti skyriaus vedėjui informaciją, išvadas ir pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo bei jų procedūrų tobulinimo.

 

 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – ne mažesnis kaip 6,00.

Pageidaujantieji dalyvauti konkurse per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki                2021 m. spalio 4 d. (įskaitytinai) turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Asmens dokumento kopiją

2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Pretendento anketą, skirtą pretendentams, dirbsiantiems pagal darbo sutartį.

Informacija teikiama tel.: (8 313) 40 106, 40 121, el. p. dovile.raciene@druskininkai.lt; inga.gudaviciene@druskininkai.lt

 


 

Druskininkų savivaldybė skelbia keturis konkursus Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti:

1. Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus.

2. Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktoriaus.

3. Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos mokyklos direktoriaus.

4. Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos direktoriaus.

Vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai (baziniais dydžiais):

- Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus – nuo 11,7 iki 11,81.

- Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktoriaus – nuo 12,6 – 12,65.

- Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos mokyklos direktoriaus – nuo 11,7 iki 11,81.

- Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos direktoriaus – nuo 11,74 iki 11,85.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.

2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);

2.4. pretendentui Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos direktoriaus pareigoms eiti – būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, turėti ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą arba ne mažesnę kaip 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos vykdomų neformaliojo vaikų švietimo programų srityje;

2.5. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos, apibrėžtos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau - Kvalifikacinių reikalavimų aprašas), 5 punkto 5.2.2 papunktyje, įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio.

3. Turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, nustatytas Kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5 punkte.

4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.

4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai atitinkamai dėl Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“, Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos, Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos mokyklos ar Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų apraše.

Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).

5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų aprašo nustatyta tvarka, kopiją.

6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.

8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).

Pretendentai gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki 2021 m. lapkričio 25 d. įskaitytinai. Tiesiogiai ir registruotu laišku dokumentai teikiami Druskininkų savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui (Vasario 16-osios g. 7, LT-66118 Druskininkai, 210 kab.). Elektroniniu paštu dokumentai teikiami adresu: inga.gudaviciene@druskininkai.lt

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu. Sutikrinti su kopijomis dokumentų originalai grąžinami pretendentui. Pretendentams, nepateikusiems privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, nebus leidžiama dalyvauti konkurse.

Pasiteirauti galima tel. (8-313) 40 121, el. p. inga.gudaviciene@druskininkai.lt

Konkursų paskelbimo data – 2021 m. rugpjūčio 30 d.

Pretendentų atranka į visus keturis konkursus vyks 2021 m. gruodžio 7 d.

Pretendentų atrankos būdas - pokalbis.

 

 

 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SKELBIMAS

 

Druskininkų savivaldybė skelbia du konkursus Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti:

1. Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktoriaus.

2. Druskininkų sporto centro direktoriaus.

 

Vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai (baziniais dydžiais):

- Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktoriaus – nuo 12,6 iki 12,65.

- Druskininkų sporto centro direktoriaus – nuo 11,7 iki 11,81.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. Dėl išsilavinimo:

1.1. Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktoriui – turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;

1.2. Druskininkų sporto centro direktoriui – turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą.

2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);

2.4. pretendentui Druskininkų sporto centro direktoriaus pareigoms eiti – būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, turėti ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą arba ne mažesnę kaip 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį Druskininkų sporto centro vykdomų neformaliojo vaikų švietimo programų srityje;

2.5. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos, apibrėžtos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau - Kvalifikacinių reikalavimų aprašas), 5 punkto 5.2.2 papunktyje, įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio.

3. Turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, nustatytas Kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5 punkte.

4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.

4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai atitinkamai dėl Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos ar Druskininkų sporto centro veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų apraše.

Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).

5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų aprašo nustatyta tvarka, kopiją.

6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.

8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).

Pretendentai gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki 2021 m. spalio 18 d. įskaitytinai. Tiesiogiai ir registruotu laišku dokumentai teikiami Druskininkų savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui (Vasario 16-osios g. 7, LT-66118 Druskininkai, 210 kab.). Elektroniniu paštu dokumentai teikiami adresu: inga.gudaviciene@druskininkai.lt

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu. Sutikrinti su kopijomis dokumentų originalai grąžinami pretendentui. Pretendentams, nepateikusiems privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, nebus leidžiama dalyvauti konkurse.

Pasiteirauti galima tel. (8-313) 40 121, el. p. inga.gudaviciene@druskininkai.lt

Konkursų paskelbimo data – 2021 m. liepos 14 d.

Pretendentų atranka į abu konkursus vyks 2021 m. spalio 28 d.

Pretendentų atrankos būdas - pokalbis.

Vertinkite: Balsų skaičius: 0
   Išplėstinė paieška
Prisijungimas gyventojams
 
 
 

 


 

 

 
Administracijos darbo laikas

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 iki 15.00 val.
Pietų pertrauka: 12-12:45 val. 

Asmenų prašymų ar skundų priėmimo valandos:
Pirmadienį – trečiadienį nuo 7.00 val. iki 17.00 val.
Ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 7.00 iki 15.00 val.

 
Kaip mus rasti?
Druskininkų savivaldybės vieta žamėlapyje
Susisiekite su mumis
Tel. (8 313) 55 355, 51 517
info@druskininkai.lt
Telefonas

 

Visos teisės saugomos. © Druskininkų savivaldybės administracija.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką Druskininkų savivaldybės administracijos sutikimą.
Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.